Historien om Sinf

Arbetsgivarorganisationer i Sverige

Junemässan 1966. Från höger VD Bengt Sjönell, statsminister Tage Erlander och landshövding Sven af Geijerstam, Jönköping.

En av Sveriges anrikaste arbetsgivarorganisationer

Sinf har en unik position bland arbetsgivarorganisationer i Sverige. Vår organisationshistoria innefattar åtta decennier av professionell rådgivning till svenska företagare, hemmahörandes i en rad olika branscher.  

Jönköping 1941 – Svensk Industriförening bildas

Precis som vårt namn antyder är den svenska industrin vårt DNA som arbetsgivarorganisation i Sverige. Sinf tar form år 1941 i Jönköping av en utbrytargrupp av fabrikörer som sökte ett mer fördelaktigt alternativ till den dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Det som vi idag kallar Svenskt Näringsliv.

Gav de mindre företagarna en röst

Varför, kan man fråga sig? Skälen var flera. Inledningsvis ville man bryta sig loss från en sammanslutning som även innefattade de egna kunderna – det vill säga ett antal stora industriföretag. Fabrikörerna ansåg att inflytandet från dessa börsnoterade jättar skulle överskugga de mindre, medelstora och familjeägda företagen. Vidare fanns en befogad oro för att intressekonflikter mellan leverantörer och kunder skulle uppstå.

Stopp på pengarullning

Ett annat skäl var att försäkra sig om att föreningens medel brukades på ett korrekt och effektivt sätt. Enligt fabrikörerna gick de avgifter som betalades in och skickades till Stockholm till onödiga kostnader som “dyra kontor, middagar, mörka kostymer och andra utsvävningar”. Om så var fallet låter vi vara osagt, men syftet är lätt att förstå. Därmed lades grunden till det som numera räknas som en av de anrikaste arbetsgivarorganisationerna i Sverige.

Ledord – flexibilitet och frihet

Syftet med Sinf var att forma en arbetsgivarorganisation i Sverige som var bättre anpassad till de mindre företagens verklighet. En verklighet som kräver mer frihet och flexibilitet. Företagarna kunde nu själva välja avtal, hängavtal eller kollektivavtal, samt undvika arbetsmarknadskonflikter och i större utsträckning lösa akuta frågeställningar på lokal nivå. Målsättningen var en arbetsgivarorganisation utan byråkratiska hinder som stod nära medlemmarna och snabbt kunde leverera värde.

Man såg även fördelar med en mindre organisation, att då lättare kunna bygga upp personliga relationer med rådgivarna. Något som fortfarande utgör en av Sinfs viktigaste grundstenar.

Branschtillväxt fram till 1970-talet

Svensk Industriförening fick snabbt fotfäste som en av de ledande arbetsgivarorganisationerna i Sverige. Från 50- till 70-talet är tillväxten av industriföretag som ingår i Sinf som störst. Branschorganisationer bestående av främst industrier med en smal tillverkningsinriktning, däribland tillverkare av ledstänger och regnkläder.

Under 1980-talet sker ett marknadsskifte. Tjänsteföretagen ökar i antal och medför att Sinf får fler medlemmar med varierande verksamheter och branschtillhörighet. Medlemskårens omfattning är dock fortsatt densamma – ägarledda mindre och medelstora företag.

Det moderna Sinf

Mycket har förstås förändrats sedan dag ett. Svensk Industriförening blev år 2011 Sinf, som en del av en moderniseringsprocess. Idag har vi lika delar tillverkande företag som tjänsteproducerande företag bland våra medlemmar. Vilket förstås påverkat hur vi genomför vårt uppdrag.

Men kärnan är alltid densamma – att med fokus på affärer och kommande möjligheter förmedla effektiv rådgivning och stöd i frågor som rör arbetsrätt, affärsjuridik och affärsutveckling.

Senaste nytt & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk