Vanliga frågor

Arbetsrätt

Kollektivavtal

Innan ett kollektivavtal tecknas är det viktigt att ta reda på vad det innebär för företaget och de anställda – vilka regler kommer framledes att gälla. Vilka skyldigheter ikläder sig företaget när det gäller försäkringar, pensioner förhandlingar med mera.

Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen när det gäller dessa frågor. Vi hjälper dig med tolkningar av kollektivavtalen och biträder dig vid såväl lokala som centrala förhandlingar.

Pension

Vilka skyldigheter har jag som företagare när det gäller pensioner och försäkringar för mina anställda? Är det någon skillnad om jag har ett kollektivavtal? Vi reder ut dessa frågor med dig.

Anställa/säga upp arbetstagare

Vid uppsägningar av personal om det så rör sig om uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl är det viktigt att göra rätt. Är det någon skillnad om jag har tecknat ett kollektivavtal? Vem har jag förhandlingsskyldighet mot? Vad säger MBL?

Kontakta oss så hjälper vi dig med dessa frågor.

Anställningsformer

Vilka olika anställningsformer finns det? Vad är det för skillnad på tillsvidare -och visstidsanställning? Vi reder ut problematiken kring dessa frågor.

Sjukskrivningar

Sjukskrivningar, vård av sjukt barn, havandeskapslön, föräldralön, semesterlönegrundande frånvaro, med mera. Begreppen är många och svårtolkade. Vi hjälper dig att tolka begreppen och reda ut dess sammanhang

Ledighet

Det finns en hel del olika former av ledigheter som inte är helt okomplicerade att tolka. Semester är kanske den vanligaste formen av ledighet. Studieledighet, föräldraledighet, ledighet för facklig verksamhet är andra former.

Vi hjälper dig att hantera dessa begrepp och styra dem rätt.

Policys

Policys har blivit en vanlig form att reglera villkor som skall gälla på arbetsplatsen. Det kan röra sig om policys gällande miljö, jämställdhet, telefon, IT, med mera. Finner du behov att ta fram en policy kan du vända dig till oss för att få hjälp.

Avtalsrätt

Leveransvillkor / standardavtal

Behöver du hjälp att tyda era leveransvillkor/standardavtal? Vill du veta vad som är skäliga leveransvillkor och vad ni bör förhandla om i ert leveransavtal? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Avtalsförhandlingar

Behöver du biträde vid avtalsförhandlingar? Kontakta oss så hjälper dig!

Avtalstvister

Råder det oenighet om ert avtals innehåll? Avtalstvister kan många gånger bli kostsamma varför det är viktigt att ta hjälp i ett tidigt skede. Kontakta oss så hjälper dig!

Avtals giltighet

Har ett avtal kommit till stånd? Kontakta oss så hjälper vi dig att avgöra om ni har ett giltigt avtal.

Tolkning och tillämpning

Behöver du hjälp med tolkning och tillämpning av avtal? Kontakta oss så hjälper dig!

Tecknande och uppsägning

Vad gäller vid tecknande och uppsägning av avtal? Kontakta oss så hjälper dig!

Övrig affärsjuridik

Viten och skadestånd

Har du koll på vilka risker du tar i din verksamhet? Många gånger saknas kunskap om hur man skall hantera krav på skadestånd. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig!

Delägare/partners

Är ni flera ägare i företaget? Genom att teckna avtal med varandra kan man försäkra sig om att man har samma syn på hur verksamheten ska bedrivas. Sinfs jurister kan hjälpa er att upprätta avtalen.

Övergång av verksamhet

Vad händer om du flyttar verksamheten till ett annat bolag? Många frågor uppkommer när du ska sälja eller på annat sätt överlåta din verksamhet. Kontakta oss för mer information om vad du bör tänka på!

Reklamationer

Vad händer om det du levererar inte håller måttet? Många vet att du kan reklamera varor som konsument, men reglerna skiljer sig mycket från hur det fungerar mellan företag. Vi kan hjälpa dig att hantera situationer när någon uppfattar att varan inte håller måttet.

Lokalhyra

Har man besittningsrätt till en lokal? Det är bara en av många frågor som kan uppkomma kring det hyresavtalet man har till sin lokal. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor!

Bluffakturor

Hur hanterar du ett påstridigt företag som kräver betalt för något du inte beställt? Många gånger agerar dessa bolag i en gråzon av vad som är lagligt. Med kunskap hur du kan hantera bluffakturor kan du undgå att bli lurad. Kontakta oss för hjälp!

Obetalda fordringar

Har du svårt att betala eller har en kund som inte betalar? Kontakta oss så kan vi bistå dig med hur du bör hantera situationen!

Konkurs och rekonstruktion

Hur hanterar du kunder som försätts i konkurs? Vilka rättigheter och skyldigheter du har i samband med konkurs är komplicerat. Sinfs jurister kan hjälpa till att hantera situationen!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk