Nathalie_Fors_S8A6719

NNR – Sinfs röst för regelförenklingar

Sinf är en del av Näringslivets Regelnämnd, NNR. Vår bolagsjurist Nathalie Fors deltar aktivt och framför medlemmarnas synpunkter och utmaningar. NNR:s uppgift är att arbeta för kostnadseffektiva regelverk, minskad byråkrati, regelutvärdering, konsekvensutredningar samt rättssäker tillämpning av regelverk för att gynna tillväxten och företagandet. Förutom detta fungerar NNR som en vakthund och opinionsbildare.

Ett systematiskt regelförbättringsarbete innebär i stora drag

  • Regeringen inrättar en strukturerad process för arbetet med tydliga mål som omfattar alla departement och myndigheter.
  • Utgångspunkten i arbetet är att regler utvärderas och ett löpande samråd med näringslivet.
  • Kraven på konsekvensutredningarnas kvalitet höjs.
  • Sverige inför som grundprincip att inte gå utöver minimikraven i EU:s lagstiftning.
  • Kontinuerlig översyn av tillämpningen av regelverk bland centrala förvaltningsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner.
  • Avgifter för tillstånd och tillsyn kopplas tydligare till motprestation och debiteras i efterhand

Förenklings- och implementeringsråd

Ett förenklingsråd har införts med uppgift att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörande kostnader. Det ska lämna in välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag till förenklingsåtgärder till regeringen. Förenklingsåtgärderna kommer från näringslivet och andra intressenter.

Ett Implementeringsråd förväntas tillsättas i maj. Uppgifterna blir att tillse ett effektivt genomförande av EU-lagstiftning i svensk rätt och att undvika överimplementering. Regelförbättring på EI-nivå är av stor vikt för europeiska företags konkurrenskraft och tillväxt. Utformningen och tillämpningen av olika regelverk har genom globalisering och digitalisering fått en större betydelse eftersom i princip alla företag möter en tilltagande konkurrens från omvärlden.

Ny konsekvensutredningsförordning

Kraven på aktörer i ”lagstiftningskedjan” utökas. Det kommer att krävas analyser av vad nya förslag innebär för företag. Syftet är att ta fram kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt motiverade förslag. Konsekvensutredningen är bättre uppställd än tidigare men det finns fortfarande förbättringar att göra, som att Regeringskansliet ska omfattas. Läs mer om detta. Läs även om NNR:s agenda för EU:s regelförbättringsarbete.

Regleringsbreven, som är de instruktioner som myndigheter får från regeringen om hur de ska arbeta har kompletterats med ett förenklingsuppdrag. NNR har kontaktat myndigheterna och lämnat namn på kontaktperson bland annat för att försäkra sig om dialog och medverkan av näringslivet.

NNR har också granskat länsstyrelsernas regeltillämpning, den visade skillnader i tillämpning och effektivitet som kan överbryggas men också goda exempel och arbetssätt att bygga vidare på.

Läs även Prioriterade regelförbättringar till regeringen – Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk