NNR 500x281

Prioriterade regelförbättringar till regeringen

Näringslivets Regelnämnd (NNR) har skickat en formell begäran till regeringen med prioriterade regelförbättringar för näringslivet. Tanken är att regeringen och förenklingsrådet i ett första steg ska fokusera på förslagen.

NNRs prioriterade regelförbättringar återfinns inom områdena skatt, miljö och god myndighetsutövning. Förslagen skulle, om de genomfördes, underlätta för många företag i de flesta branscher och får en stor sammantagen effekt för näringslivet.

Enligt NNRs vd Andrea Fermell har flera av förslagen redan varit föremål för olika utredningar, i några fall finns även framarbetade författningsförslag. Därmed torde förutsättningar att snabbt åstadkomma märkbara resultat vara goda – i form av tidsbesparing, kostnadssänkningar, ökad investeringsbenägenhet och minskad osäkerhet för företagen.

Förslagen har nu skickats som en hemställan till berörda ministrar och departement och NNR hoppas att de kan vara till hjälp för det fortsatta regelförbättringsarbetet och ligga till grund för en rivstart även för förenklingsrådets arbete.

Bland förslagen finns:

Förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare:
Specifik nytta: Genom att förenkla skattereglerna skulle enskilda näringsidkare kunna spara tid och pengar som annars skulle gå till att anlita expertis för att navigera i det komplexa skattesystemet. Detta skulle direkt minska den ekonomiska och administrativa bördan för småföretagare, vilket gör det lättare och billigare att starta och driva företag.

Förenkla Entreprenörsskatten/3:12-reglerna:
Specifik nytta: Genom att göra 3:12-reglerna enklare kan företagare minska sina kostnader för skatterådgivning och undvika komplexa beräkningar. Detta skulle inte bara minska den administrativa bördan utan också förbättra möjligheterna för småföretag att investera i tillväxt och personal, vilket kan leda till ökad sysselsättning och konkurrenskraft.

Kortad karens- och trädatid vid ägarskifte i fåmansföretag:
Specifik nytta: Genom att förkorta tiden som krävs för att kvalificera sig för en lägre skattesats vid försäljning av ett fåmansföretag, skulle det bli lättare att genomföra ägarskiften. Detta kan uppmuntra till investeringar och göra det mer attraktivt för nya ägare att ta över och utveckla företagen, vilket kan leda till förnyad tillväxt och innovation.

Modernisera den frivilliga lokalhyresmomsen:
Specifik nytta: Genom att förenkla reglerna för frivillig moms på lokalhyra skulle fastighetsägare och företag som hyr ut lokaler kunna dra nytta av momsavdrag på inköp relaterade till byggnation, drift och underhåll. Detta skulle minska kostnaderna för dessa företag och göra det mer ekonomiskt att investera i och underhålla fastigheter. Dessutom skulle det underlätta för företag att anpassa sina lokaler till verksamhetens behov utan att drabbas av onödiga momskostnader.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk