Nya lagar som träder i kraft under

Viktiga lagar och regler från halvårsskiftet 2023

Sommaren är på ingång och som vanligt även ett antal nya lagar och regler. Sinf har här listat de förändringar som vi bedömer att ni behöver känna till.

Ny mervärdesskattelag

Den 1 juli 2023 träder en ny mervärdesskattelag i kraft. Den nya lagen innehåller inte så många regelnyheter men den är omstrukturerad, moderniserad och bättre anpassad till EU:s direktiv för moms. Det uttalade syftet har varit att göra lagen mera lättläst. Även om den nya lagen föranletts av behovet av lagtekniska justeringar, innehåller den också en förändring vilket rör momsbehandlingen av interna tjänster i grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse.

Tillfällig skattefrihet för förmån av ladd-el på arbetsplatsen

Enligt dagens regler ska en anställd förmånsbeskattas om hen får ladda egen bil, förmånsbil, lätt lastbil, moped eller cykel gratis på jobbet. Denna förmånsbeskattning slopas nu från och med den 1 juli 2023 till och med den sista juni 2026.

Skattenedsättningen för datorhallar slopas

Sedan 2017 har företag som förbrukar el i stora datorhallar haft nedsatt energiskatt. Från och med 1 juli 2023 slopas denna nedsättning. Om datorhallen återfinns i norra Sverige, kan det efter den 1 juli finnas möjlighet att i vissa kommuner få det som kallas för ”norrlandsavdrag” för elen.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Från den 1 juli 2023 kommer personer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Övergångsregler gäller för personal som har tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli.

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli gäller en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område samt ta fram en lägesbild utifrån vilken kommunerna ska ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Slopade övergångsregler för vissa tobaksfria nikotinprodukter

Från 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav; att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration, med tillhörande straffbestämmelse.

Riktålder för pension bestäms till 67 år för år 2029

Riktåldern för pension styr de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem samt fungerar som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut. Från den 1 juli 2023 bestäms riktåldern för pension till 67 år för år 2029.

Kommunerna ska få låta personer på flykt från Ukraina delta i utbildning i svenska för invandrare

Kunskaper i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig i Sverige. Förordningsändringen som trätt i kraft den 1 juni 2023 gör det möjligt för en kommun att låta en utlänning, som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd enligt det s.k. massflyktsdirektivet, delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). En ytterligare förutsättning är att han eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Utbildningen får erbjudas från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 18 år.

Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv behöver förbättras och fler ungdomar och vuxna behöver etablera sig på arbetsmarknaden. Här spelar den gymnasiala utbildningen en viktig roll. De nya bestämmelserna från och med 1 juli 2023 innebär att huvudmän, både offentliga och enskilda, ska väga in arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilka gymnasiala utbildningar de ska erbjuda och antalet utbildningsplatser. Kommunerna ska genom avtal samverka med minst två andra kommuner när de planerar, dimensionerar och erbjuder viss utbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk