Increasing,Money,Coin,Stack,Concept.,Hourglass,And,Time

Varning för hot om konkursansökan!

Våra jurister på Sinf har, efter kontakt med ett antal medlemmar, noterat att aktörer som återfinns på Svensk Handels Varningslista just nu är aktiva med att hota företag med konkursansökan om man inte betalar tvistiga fakturor med oklar bakgrund. Vi vill därför göra alla våra medlemmar uppmärksamma på detta och att särskilt noga kontrollera kravbrev som verkar felaktiga. Ett felaktigt krav bör alltid bestridas direkt till den som begär betalt, med ett kort angivande av grunden för bestridandet.

I dagsläget har vi sett att det varit fråga om aktörer på elmarknaden som agerat på detta vis och det har ibland handlat om mycket stora belopp. Många frågar sig säkert om man verkligen får hota om konkurs under dessa omständigheter, och det får man självklart inte. Detta agerande utgör en form av rättsmissbruk och kan leda till skadeståndsansvar. Den rätta vägen att gå, om det föreligger en tvist kring ett krav, är genom ansökan om stämning och inte genom en konkursansökan. En grundförutsättning för att bli försatt i konkurs är att kravet är både ”klar och förfallen”, och dessutom att bolaget är insolvent dvs bolaget kan inte betala sina räkningar i den takt som de förfaller.

Tyvärr händer det att en konkursprocess inleds felaktigt och detta har ofrånkomligen en negativ påverkan på bolaget som utsätts. Bolagets företrädare måste själv eller genom ombud infinna sig till en konkursförhandling vid tingsrätten och där styrka att bolaget inte är insolvent och att det rör sig om ett tvistigt krav d.v.s. ett krav som man tidigare har bestridit. Domstolen avslår regelmässigt denna typ av konkursansökan men det är självklart viktigt att man noga följer händelseutvecklingen i ärendet. Blir bolaget delgiven en kallelse till en konkursförhandling, men uteblir utan godtagbart skäl, då finns det en risk att bolaget blir försatt i konkurs. Dessutom innebär en obefogad konkursansökan en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen, vilket normalt uppmärksammas av leverantörer, långivare etcetera. Det finns alltså risk att krediter påverkas.

Om man råkar ut för att felaktigt utsättas för hot om konkurs, så bör man alltid kontrollera att kravet har bestridits och att man har sparat all dokumentering i ärendet. Se även till att ta fram dokumentering som styrker att bolaget inte är insolvent, exempelvis genom ett skuldfrihetsbevis från kronofogden, kopia av årsbokslut och/ eller utdrag från Upplysningscentralen. Eftersom kravhantering ofta utgör en tillståndspliktig inkassoverksamhet, så kan man även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som utövar tillsyn över alla inkassobolag. De aktörer som det här är fråga om saknar nästan alltid inkassotillstånd.

Har ni fått kravbrev som är felaktiga och där motparten hotar med rättsliga åtgärder, så får ni gärna kontakta våra bolagsjurister.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk