Vill du vinna fler upphandlingar?

Stopp för handel med underskottsföretag

Regeringen har i en så kallad stoppskrivelse till riksdagen aviserat förslag som ska motverka handel med underskottsföretag och kringgående av den så kallade beloppsspärren. Åtgärder vidtas omedelbart.

Skatteflyktslagen kan inte tillämpas när ett underskottsföretag överlåts genom en viss serie av transaktioner, enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringen bedömer att avgörandet visar att de nuvarande reglerna är för snävt avgränsade för att förhindra handel med underskott.

En lagändring har därför aviserats och det finns enligt regeringen skäl att, med stöd av undantagsbestämmelse i regeringsformen, tillämpa de föreslagna bestämmelserna från den 11 juni 2021. De nya bestämmelserna föreslogs träda i kraft 11 juni 2021 och tillämpas vid ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021.

Förslaget innebär att det införs en särskild begränsningsregel som medför att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring, om underskottet med hänsyn till omständigheterna kan antas vara det övervägande skälet till att ägarförändringen. Vid bedömningen beaktas särskilt om förvärvaren genom ägarförändringen har fått andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen, eller fått något företag som bedriver rörelse.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk