Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,With,The

Nya regler som börjar gälla från 1 januari 2023

Höjt prisbasbelopp från 48 300 till 52 500

Skattesänkning för anställda över 65 år
Jobbskatteavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022. Skattesänkningen sker med 22 procent av arbetsinkomsterna upp till och med 100 000 kronor. För arbetsinkomster över 100 000 kronor men under 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 procent av arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster som överstiger 300 000 men inte över 600 000 blir skattereduktionen 36 000 kronor. Arbetsinkomster som överstiger 600 000 lämnas oförändrad.

Höjt schablonbelopp för reseavdrag
Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna.
För kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 2 kronor och 50 öre per kilometer (25 kr/mil). Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer (12kr/mil). Dock sker ingen förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som drivs helt med el. Den uppgår fortsatt till 95 öre per kilometer (9,50 kr/mil).

Rätt att kvarstå i anställning till 69 år
Arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen har stärkts ytterligare och ändras från åldern 68 år till 69 år. Lagändringen påverkar även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som också höjs till 69 år, samt åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
Skattereduktionen förstärks för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget. Detta sker genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt
Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Inklusive moms innebär det att priset vid pump sänks med 1 krona per liter.

Tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023
Företag med verksamhet inom sektorn för fossila bränslen och vars skattemässiga överskott år 2023 överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018–2021 ska betala en tillfällig skatt som uppgår till 33 procent. Denna ska tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent för det beskattningsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2022.

Företag med verksamhet inom sektorn för fossila bränslen har minst 75 procent av nettoomsättningen från utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, petroleumraffinering, tillverkning av stenkolsprodukter. Skatten är ett resultat av EU:s krisintervention för att komma till rätta med de höga elpriserna.

Strängare produktkrav för nikotinprodukter och höjd alkoholskatt
Tobaksfria nikotinprodukter får strängare produktkrav och märkningskrav, ex att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration med tillhörande straffbestämmelse. Regeln omfattar såväl tillverkare och importörer som detaljhandlare med ansvar för försäljning av nikotinprodukter som säljs i butiken eller på webbplatsen. Alkoholskatten höjs också vid årsskiftet med 5% för vin och öl och 1% för starksprit.

Avfallsförbränningsskatten avskaffas
Avfallsförbränningsskatten avskaffas genom att lagen om skatt på avfall som förbränns upphävs. Syftet med skatten har varit att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och att uppfylla målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland år 2045 utan några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Skatteverkets utvärdering har dock visat att skatten inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styr mot dessa syften.

Plattformsföretag ska lämna nya kontrolluppgifter                                           
Plattformsoperatörerna, företag som säljer produkter och tjänster genom en plattform, kommer bli skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om alla rapporteringspliktiga säljare. De nya reglerna innebär att plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen och vilka inkomster de fått.

Regler för vilande företag fortsätter gälla
Undantaget från femårsregeln fortsätta gälla även under 2023. Femårsregeln innebär att en företagare som återupptar verksamheten i ett företag som varit vilande, inte får göra ett nytt uppehåll innan det gått minst fem år för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Undantag från regeln infördes under coronapandemin och fortsätter nu att gälla även kommande år.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk