Jennie Nilsson chefsjurist Sinf

Nya regler inför 2024

Nu är det åter den tid på året då ett antal nya lagar och regler träder i kraft. Sinf har här listat de förändringar som vi bedömer att ni behöver känna till.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Från 1 januari 2024 slopas nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften ska äldre bestämmelser fortfarande gälla för ersättning som utges före ikraftträdandet.

Nedsättningen infördes under 2019 för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Förstärkt jobbskatteavdrag

Från 1 januari 2024 förstärks det ordinarie jobbskatteavdraget med inriktning på att främst minska inkomstbeskattningen för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. För den som har en månadslön på 30 000 kronor motsvarar det en skattesänkning med cirka 200 kronor per månad.

Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år

Från 1 januari 2024 införs en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre. Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs dessutom från 65 till 66 år. Det förhöjda grundavdraget utökas för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år och även ytterligare för personer som vid årets ingång har fyllt 69 år.

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas under 2024 och uppgår därför under beskattningsåret 2024 till 598 500 kronor (månadslön på 49 875 kronor). Utan pausad indexering hade skiktgränsen varit 666 200 kronor (månadslön på 55 516 kronor). Ändringen träder i kraft 1 januari 2024.

Ny (delvis förändrad) lag om stöd vid korttidsarbete

Från 1 januari 2024 träder en ny lag om stöd vid korttidsarbete i kraft. Den ersätter de två regelverk som hittills funnits parallellt, varav det ena användes i stor utsträckning under covid-19-pandemin.

Syftet med den nya lagstiftningen är att regelverket om korttidsarbete ska bli mer förutsägbart, förenklat och stärkt.

Några nyheter är att stödperioden förlängs till sammantaget 9 månader, de löpande avstämningarna tas bort, bestämmelserna om återbetalningsskyldighet görs mer proportionerliga, vinstutdelningsförbudet försvinner, kravet på att först minska kostnaderna för arbetskraft slopas, karenstiden sänks från 24 till 12 kalendermånader och kravet på att arbetsgivaren ska ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ersätts med ett krav på att arbetsgivaren ska ha fått ett betydande behov av arbetstidsminskning. Arbetsgivare och arbetsgivarens familj som är anställda omfattas inte av den nya lagen.

Höjning av jämförelseränta (ränteförmån)

Från 1 januari höjs jämförelseräntan vid beräkning av ränteförmån med 0,5 procentenheter, till 1,5 procent över statslåneräntan. Ränteförmånen som avses uppkommer när en anställd eller en uppdragstagare får ett räntefritt lån eller ett lån där räntan understiger marknadsräntan, av arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren. Enligt nuvarande regler förmånsbeskattas skillnaden mellan statslåneräntan plus en procentenhet (jämförelseräntan) och den ränta som låntagaren betalar på sitt förmånliga lån.

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Från 1 januari 2024 tas en tilläggsskatt ut för företag i stora koncerner där de ingående företagens sammantagna årliga intäkter uppgår till ett gränsbelopp om minst 750 miljoner euro. Genom ny lagstiftning implementeras ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner i svensk rätt.

Sänkt plastpåseskatt

Den 1 januari 2024 sänks normalskattesatsen per plastbärkasse till 50 öre per plastbärkasse. Skattesatsen för mycket tunna plastbärkassar sänks till 5 öre per plastbärkasse.

Den 1 november 2024 kommer skatten på plastbärkassar avskaffas.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Den 1 januari 2024 sänks energi- och koldioxidskattenskatten på bensin (miljöklass 1) med 1,31 kronor. Även skatten på diesel sänks, ner mot EU:s minimiskattenivå, motsvarande ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt).

Utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner

Den 1 januari 2024 träder ändringar i kraft som innebär en utökning under året 2024 av nedsättningen av koldioxid- och energiskatten på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Detta innebär att den som förbrukar diesel enligt ovan ska medges återbetalning av koldioxidskatt med 2 456 kronor per kubikmeter och av energiskatt med 1 470 kronor per kubikmeter. Återbetalning sker genom ett ansökningsförfarande kvartalsvis.

Justerad skatt på naturgrus och avfall

Från 1 januari 2024 ska skattesatsen för skatt på naturgrus vara 22 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2024 och skattesatsen för avfallsskatt ska vara 725 kronor per ton avfall för kalenderåret 2024.

För 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen åter bestämmas genom omräkning utifrån konsumentprisindex (KPI) men med utgångspunkt i gällande skattesatser och förändringar i KPI mellan juni 2023 och juni året före det år som omräkningen avser. Det årliga schabloniserade tillägget om två procentenheter, så kallad BNP-indexering, ska tas bort för båda dessa skatter.

Marknadsdrivna system för materialåtervinning

Från 1 januari 2024 får utsorterat förpackningsavfall som uppkommit i verksamheter (butiker, restauranger, industrier m.m.) endast samlas in och behandlas av producentansvarsorganisationer och aktörer som driver marknadsdrivna system för återanvändning.

Den som samlar in verksamheters förpackningsavfall i ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2025, för uppgifter om kalenderåret 2024.

Producentansvar för däck

Den 1 januari 2024 träder en ny förordning om producentansvar för däck i kraft. Vissa av bestämmelserna tillämpas redan tidigare. Förordningen innehåller nya bestämmelser som innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer, som yrkesmässigt tillhandahåller däck, inom producentansvaret.

Verksamheter som regummerar däck som redan har funnits på marknaden i Sverige omfattas därför inte av producentansvaret men verksamheter som regummerar importerade däck eller däckstommar omfattas dock.

Däckproducenter måste anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in uttjänta däck. Naturvårdsverket godkänner producentansvarsorganisationer. Dessa ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket varje år senast 31 mars. Första gången rapporteringen ska göras är senast 31 mars 2025 för uppgifter gällande 2024.

Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar

Med start 2024 tillför regeringen 250 miljoner kronor per år under perioden 2024–2025 till en ny skrotningspremie. Syftet är att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut. Premien ska gå till dem som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning

Den 1 januari 2024 börjar bestämmelserna i EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning gälla i så mån att ny lagstiftning ersätter det tidigare direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive), samt Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive) börjar 1 januari 2024 gälla för företag räkenskapsåret 2024 som redan hållbarhetsredovisar enligt NFRD (Non Financial Reporting Directive), som ersätts av CSRD. Det handlar om noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda.

Små och medelstora företag blir skyldiga att följa CSRD 2027 för räkenskapsåret 2026.

Ny uppgiftsinlämning för kemiska blandningar

Från 1 januari 2024 måste den som tillverkar eller importerar kemiska blandningar som endast är avsedda för industriell slutanvändning lämna nya uppgifter för giftinformation via den europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal.

Ny lag om frysning av tillgångar (sanktioner mot terrorism)

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag att gälla om frysning av tillgångar. Lagen ska inte gälla de fysiska eller juridiska personer som i stället omfattas av frysningsåtgärder enligt en förordning om ekonomiska sanktioner som har beslutats av EU. En ändring i brottsbalken införs som innebär att svensk domstol ska vara behörig att döma över brott som har begåtts på en annan stats område.

Syftet med lagen är att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet.

Förstärkt reglering av valutaväxlare

Från 1 januari 2024 ska den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet (finansiella institut) registrera sig hos Finansinspektionen även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga. Inspektionen ska kontrollera om registrerade finansiella institut följer penningtvättslagstiftningen och får ingripa mot de som inte sköter sig.

Gränstullsamarbetet med Åland upphör

Från 1 januari kommer klarering av varor och transportmedel till och från Sverige inte längre att hanteras av åländska tullen, utan av Tullverket. Den som har handel till eller från Åland behöver se över sina tullrutiner.

När Tullverket vid årsskiftet börjar fasa ut TDS och ersätter det med det nya importsystemet kan avtalet i nuvarande form mellan Tullverket och åländska tullen inte längre tillämpas.

Nya regler för drönare

Från 1 januari 2024 får obemannade luftfartyg, drönare, som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden det datumet eller senare enbart få flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Drönare som saknar C-klassning men som redan har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 får flyga som begränsad A1 om de väger mindre än 250 gram eller som A3 om de väger mindre än 25 kilo.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk