Minderåriga på arbetsplatsen

Det finns särskilda regler för vad barn och ungdomar under 18 år (minderåriga) får göra på arbetsplatsen. Som arbetsgivare ska du alltid bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och om du har anlitat minderåriga för yrkesmässigt arbete är det viktigt att du följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Dessa innehåller bland annat regler om rutiner för introduktion, förbjudna arbetsuppgifter, tillåtna arbetstider samt krav på vårdnadshavares medgivande.

Syftet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö är att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning. I den här checklistan får du tips och råd om vad du behöver tänka när minderåriga ska utföra arbete på arbetsplatsen eller som ett led i sin utbildning.

1. Gör en undersökning och riskbedömning

Som arbetsgivare ska du genomföra en undersökning och riskbedömning med särskild hänsyn till att arbetsuppgifter och skoluppgifter kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. När du gör undersökningen och riskbedömningen ska du ta hänsyn till den minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt.

Vid undersökningen och riskbedömningen för yngre och äldre barn (minderåriga under 16 år) ska du bedöma om arbetet kräver stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt.

Du ska genomföra en ny undersökning och riskbedömning när verksamheten förändras så att riskerna för minderåriga påverkas.

Tänk på att dokumentera undersökningen och riskbedömningen skriftligt. Undersökningen och riskbedömningen ska avse en bedömning av risker som är typiska för minderåriga personer i olika åldersgrupper och ställer alltså inget krav på att undersöka och bedöma risker på individnivå. Däremot kan riskbedömningen visa att det finns ett behov att fastställa rutiner över hur man ska agera för att i olika fall anpassa verksamheten till en enskild minderårigs egenskaper.

När det gäller minderåriga i utbildning bör man alltid riskbedöma bland annat arbets- och skoluppgifter med särskilda risker både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Områden där sådana risker kan finnas är kemiska ämnen, ergonomi, teknisk utrustning, ljud- och ljusförhållanden. Dessa risker kan finnas i till exempel slöjd, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt laborationer inom kemi och biologi. Eftersom utbildningsväsendet hela tiden förändras finns det liknande arbetsuppgifter, som inte är av lika traditionellt slag, som också måste riskbedömas. Exempel på arbeten där stort ansvarstagande krävs är arbete som innebär makt- eller myndighetsutövning i form av exempelvis kontroll och godkännande av en person. Fysiskt tunga uppgifter kan vara till exempel tunga lyft, buller och arbete med kemiska ämnen. Psykiskt tunga uppgifter kan vara till exempel att arbeta ensam, ta hand om personer i kris eller hantera pengar.

2. Involvera skyddsombudet

Om det finns ett skyddsombud eller ett elevskyddsombud ska du säkerställa att ombudet får möjlighet att delta i undersökningar och riskbedömningar och yttra sig över valet av arbetsuppgifter för minderåriga.

3. Utför medicinska kontroller, i förekommande fall

Om det behövs för att bedöma risker beträffande en minderårigs säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling ska du göra regelbundna medicinska kontroller av den minderåriga.

Den medicinska kontrollen får inte medföra några kostnader för den minderårige. Tiden mellan de medicinska kontrollerna ska anpassas till riskernas karaktär och till den undersöktes hälsotillstånd och mognad.

Den medicinska kontrollen av minderåriga skiljer sig från medicinsk kontroll av andra grupper genom att en minderårig kan förväntas vara särskilt känslig för vissa belastningar. Bristande mognad och erfarenhet kan medföra ökad risk för både olycksfall och psykisk påfrestning vid stor belastning. Detta innebär att man behöver beakta den minderårigas fysiska och psykiska mognad vid den medicinska kontrollen, förutom de olika medicinska risktillstånd som beskrivs i föreskrifterna om medicinska kontroller. För att bedöma om och när medicinska kontroller ska ske är det lämpligt att rådgöra med den personal som genomfört den första medicinska kontrollen.

4. Vidta åtgärder

Innan arbetet påbörjar ska du som arbetsgivare vidta de åtgärder som behövs enligt riskbedömningen och utförd medicinsk kontroll.

Åtgärder som avses i bestämmelsen kan vara sådana som generellt minskar riskerna, t.ex. att ta fram rutiner och köpa skyddsutrustning. Åtgärderna kan även vara individuella som att anpassa verksamheten till risker som härrör från en särskild minderårigs individuella egenskaper.

5. Informera vårdnadshavare och skyddsombud

Om du låter en minderårig utföra arbete ska du informera den minderåriges vårdnadshavare om arbetsuppgifterna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder. Detta gäller i fråga om yngre barn och äldre barn.

Om det finns ett skyddsombud ska du underrätta det om ditt beslut att anställa en minderårig.

6. Inhämta vårdnadshavares medgivande, i förekommande fall

För yngre och äldre barn får arbete vid sidan av skolan inte gå ut över skolarbetet eller hindra dem från att tillgodogöra sig undervisningen. För att få anlita yngre och äldre barn att utföra arbete ska du som arbetsgivare försäkra dig om att vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande. Se därför till att inhämta vårdnadshavares medgivande.

7. Upprätta rutiner för introduktion

Som arbetsgivare ska du se till att den minderåriga får en introduktion med information om arbetsuppgifterna och dess risker och försäkra sig om att den minderåriga har förstått informationen.

Tänk på att arbetet som den minderåriga ska utföra ska utföras under ledning och tillsyn av en lämplig person som har uppnått en ålder om minst 18 år och har kunskaper om arbetet. En lämplig person att leda och ha tillsyn över den minderåriga kan till exempel vara en arbetsledare eller en mer erfaren arbetskamrat. Personen bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna från arbetsliv eller utbildning och ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd. Behovet av ledning och tillsyn varierar beroende på vilket arbete som avses och den minderåriges ålder, erfarenhet och utbildning. Det är inte alltid nödvändigt att ha konstant uppsikt över den minderåriga som utför ett arbete för att utöva tillräcklig ledning och tillsyn.

Det ska finnas rutiner för hur introduktion och handledning ska gå till. Se därför till att upprätta skriftliga rutiner med information om arbetsuppgifterna och dess risker. Du ska också försäkra dig om att den minderåriga har förstått informationen.

8. Säkerställ att ingen förbjuden arbetsuppgift ska utföras av minderårig

Tänk på att det är förbjudet att låta minderåriga utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som finns uppräknade i bilagan till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (”Bilaga 1 Riskfyllda arbetsuppgifter som enligt 11 § är förbjudna för minderåriga med de undantag som anges i tredje och fjärde kolumnen”).

9. Säkerställ att barn under 13 inte utför arbete

Tänk på att du som arbetsgivare inte får låta yngre barn utföra arbete. Med yngre barn avses minderårig som inte har fyllt 13 år. Undantag gäller dock för mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av en familjemedlem utan andra anställda.

Arbetsmiljöverket kan dock ge tillstånd för artistuppträdande som utförs av yngre barn.

10. Säkerställ att barn mellan 13 och 16 år endast utför tillåtet arbete

Tänk på att du som arbetsgivare inte får låta äldre barn sälja åldersreglerade varor eller i övrigt utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller låta dem utföra fysiskt eller psykiskt tungt arbete. Med äldre barn avses minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom. Med ungdom avses minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

11. Följ reglerna om arbetstid för minderåriga

Som arbetsgivare är det viktigt att du följer de regler om arbetstid som gäller för minderåriga.

Det är vårdnadshavarna som avgör arbetstiden för yngre barn som utför mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter (se punkt 9 ovan). Samma gäller för äldre barn och ungdomar som anlitas på samma sätt.

Du måste säkerställa att den minderåriga får en sammanhängande rast om minst 30 minuter senast efter fyra och en halv timmes arbete. Du får inte låta en minderårig utföra arbete mellan klockan 24.00 och 05.00.

Särskilda regler om arbetstider för yngre och äldre barn

Tänk på att inte låta yngre eller äldre barn utföra arbete mellan klockan 20.00 och 06.00 När du anlitar yngre och äldre barn gäller även följande arbetstidsregler.

  1. Den minderåriga ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila under varje period om 24 timmar (dygnsvila).
  2. Den minderåriga ska ha en ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara sammanhängande och vara förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar. Den ska förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning.
  3. Den minderåriga ska ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från arbetet varje kalenderår. Ledigheten ska förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning.
  4. Arbete som utförs under skollov som är minst en vecka tillsammans med lördag och söndag får totalt omfatta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.
  5. Arbete som utförs under skolvecka får totalt omfatta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag och högst 12 timmar per skolvecka.

Särskilda regler om arbetstider för yngre och äldre barn

Ungdom är minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

När du anlitar ungdomar gäller följande arbetstidsregler.

  1. Den minderåriga ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Tiden mellan klockan 22.00 och 06.00 eller mellan klockan 23.00 och 07.00 ska vara fri från arbete. Detta gäller inte på arbetsplatser där ordinarie arbetspass slutar mellan klockan 22.00 och 24.00 eller börjar mellan klockan 05.00 och 07.00 och där det medför stor olägenhet för verksamheten om den minderåriga inte kan avsluta eller påbörja arbetspasset vid de ordinarie tiderna. På sådana arbetsplatser får dygnsvilan förkortas till 11 timmar. För arbete som består av flera arbetspass under ett dygn som inte vart och ett överstiger 4 timmar får dygnsvilan förkortas till 11 timmar. För arbete som utförs på sjukhus, äldreboenden, inom jordbruk eller på hotell och restaurang får dygnsvilan förkortas till 11 timmar. En förutsättning för förkortning av dygnsvilan till 11 timmar är att en kompenserande viloperiod ges i omedelbar anslutning till arbetspassets eller arbetspassens slut.
  2. Den minderåriga ska ha en ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara sammanhängande och vara förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar.
  3. Arbetet får totalt omfatta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. När det behövs med hänsyn till arbetsuppgifternas natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden i stället uppgå till 8 timmar per dag i genomsnitt under en period om sju dagar och veckoarbetstiden uppgå till 40 timmar per vecka i genomsnitt under en period om fyra veckor. Under skolveckor ska arbetstiden förläggas så att den inte hindrar skolgång eller möjligheten att tillgodogöra sig skolundervisningen.

12. Tänk på detta i fråga om ensamarbete

Tänk på att du aldrig får låta en minderårig utföra en sådan riskfylld arbetsuppgift som finns uppräknad i bilaga 1 (se punkt 8 ovan) som ensamarbete. Med ensamarbete avses detsamma som i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete.

Bilaga

AFS minderårigas arbetsmiljö föreskrifter 2023-3

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk