Kollektivavtal klart mellan Unionen och Trä- och Möbelföretagen

Avtalet gäller 2023-04-01 – 2023-03-31.

Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 24 månader, fram till och med den 2025-03-31.

Avtalsvärdet

Det nya avtalets totala värde, sett över avtalsperioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025 är 7,4 %.

Löneökningar

Löneavtalet behåller sin tidigare konstruktion och har ett värde av 7,0 procent sett över hela avtalsperioden.

Det ska genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden, den 1 april 2023 och den 1 april 2024.

Vid företaget avsätts vid respektive lönerevisionstidpunkt ett löneökningsutrymme på följande procentsatser:

  • 3,9 procent per den 2023-04-01
  • 3,1 procent per den 2024-04-01

Löneökningsutrymmet beräknas på lönesumman för Unionens medlemmar per den 31 mars 2023 respektive den 31 mars 2024.

Löneökningsutrymmet ska fördelas enligt löneavtalets principer där det centrala avtalets lönepott är miniminivå.

Lägsta lönehöjning

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, ska lägsta lönehöjning för heltidsanställd tjänsteman som är medlem i Unionen uppgå minst till:

  • 700 kronor per den 2023-04-01
  • 525 kronor per den 2024-04-01

Längsta månadslöner

Dessa höjs från och med den 1 april 2023 med 1 350 kronor och från den 1 april 2024 med lönerevisionsvärdet (3,1 procent). Efter lönerevisionen ska därför månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:

  • 20 857 kronor från den 1 april 2023
  • 21 504 kronor från den 1 april 2024

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsvarande perioder som ovan uppgå till lägst 21 866 kronor, respektive 22 544 kronor.

Avsättning till deltidspension/flexpension

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningen till tjänstepensionen (ITP) inom ramen för deltidspensionen.

Från och med den 1 april 2023 samt den 1 april 2024 utökas arbetsgivarens avsättning till tjänstepensionen (ITP) med ytterligare 0,2 procent vid respektive tillfälle. Detta läggs till de tidigare avtalade avsättningar till deltidspension på 1,6 procent.

Den nya sammanlagda avsättningen från och med den 1 april 2024 blir därmed 2,0 procent.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk