Sustainability,Reporting,Concept.,Corporate,Sustainability,Reporting,Directive.,Csrd,Reporting,,Co2

Förslag om nya regler för hållbarhetsredovisning

Regeringen föreslår regler som krävs för att genomföra EU-direktiv för företagens hållbarhetsrapportering på miniminivå. Förslagen innebär bland annat nya krav på företagens hållbarhetsredovisning och på redovisning av könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade bolag.

De nya kraven på företagens hållbarhetsrapportering syftar till att ge finansmarknaderna och andra intressenter tillgång till tillförlitlig och jämförbar information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Företagens rapportering ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar. Dessutom ska den underlätta hanteringen av finansiella risker som följer av klimatförändringar och brister i sociala förhållanden.

Regeringens nya förslag för att underlätta för SME-företag att leverera på EU-direktivens hållbarhetsrapportering:

  • Mindre företag ska gynnas av flexiblare regler, för att inte behöva uppfylla lika omfattande krav som större företag.
  • En standardisering av rapporteringskraven ska förenkla och effektivisera företagens rapporteringsprocess, vilket ska minska arbetsbörda och resursanvändning.
    Förslag på att endast rapportera väsentlig information som påverkar företagets verksamhet och intressenter ska minska arbetsbördan och samtidigt ge intressenterna den information som är mest relevant.
  • Fler digitala verktyg och standardiserade format ska underlätta insamling, bearbetning och distribution av information, vilket kan leda till tids- och kostnadsbesparingar.
  • Rapportering av könsfördelningen i styrelser hos börsnoterade företag ska syfta till en mer mångsidig ledning och främja jämnare könsrepresentation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i den 1 juli 2024.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk