sinf arbetsgivarorganisation

Förslag om EU-satsning mot arbetslöshet och för grön omställning

Regeringen har beslutat att föreslå Europeiska kommissionen om ändring av nationellt socialfondsprogram med anledning av React-EU. Enligt förslaget ska 230 miljoner euro satsas på att motverka arbetslöshet till följd av pandemin.

React-EU innebär att medlemsstaterna har fått ytterligare medel under åren 2021-2023 för programmet inom bland annat annat Europeiska socialfonden för att främja krisreparation i samband med covid-19-pandemin.

Regeringen föreslår nu i ett första steg att 230 miljoner euro inom det nationella socialfondsprogrammet ska inriktas på att komplettera och förstärka nationell arbetsmarknadspolitik.

Målgruppen ska vara de som blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att komma i arbete. 75 procent av medlen ska kunna sökas av Arbetsförmedlingen och resterande 25 procent av andra aktörer, till exempel civilsamhällesorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Åtminstone 25 procent av de totala medlen bör gå till insatser som bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk