Abstract,Background,Blurred,Many,People,In,The,Exhibition,Event.

Carin Götblad vill involvera näringslivet i brottsbekämpning

Brottsligheten passerar gräns efter gräns och vi måste nu bryta utvecklingen tillsammans, det menar Carin Götblad som är polismästare vid NOA (fd. Rikskrim). Hon menar att det nu är nödvändigt att involvera näringslivet.

Polismästare Carin Götblad, som är expert inom barn- och ungdomskriminalitet och rådgivare i strategiska frågor till rikspolischefen Anders Thornberg, understryker vikten av ett närmare samarbete mellan myndigheter och näringsliv för att bekämpa den eskalerande brottsligheten. Hon menar att det krävs en samlad insats från olika samhällssektorer för att effektivt motverka brottsligheten, och hon uppmanar till en nationell folkrörelse för att främja inkludering och motverka brott.

I en tidigare intervju i tidningen Faktum och i en uppföljande intervju i Dagens Nyheter har Götblad framhållit att en folkrörelse bör växa fram ur civilsamhället. Hon påpekar att det är där den verkliga kraften finns, och hon jämför med framgångsrika folkrörelser inom nykterhet och idrott.

Götblad delar upp den kriminella verksamheten i två huvudkategorier: en mindre, men farlig grupp som begår allvarliga brott som mord och grova bedrägerier, och en större grupp av ungdomar som fortfarande kan påverkas i en positiv riktning. Hon menar att näringslivet har en viktig roll att spela i att bryta denna negativa utveckling. Hon föreslår att företag kan erbjuda praktikplatser och sommarjobb, inte bara till barn och unga i deras närmaste nätverk, utan även till dem som kommer från familjer utan omfattande kontakter.

För att motverka den grova organiserade brottsligheten krävs det andra typer av åtgärder, inklusive ökad kontroll och övervakning från företagens sida. Götblad påpekar att digitaliseringen, trots sina fördelar, också har skapat nya möjligheter för kriminell verksamhet. Hon tar upp exempel från byggsektorn, detaljhandeln och bankväsendet, där brottslighet i olika former är ett växande problem.

Råd till företagsledare från Carin Götblad:

  • Kontakta kommunen, lokalpolisen eller ideella organisationer för att uttrycka ert intresse av att bidra.
  • Förstärk interna kontrollmekanismer inom företaget.
  • Erbjud praktikplatser och sommarjobb.
  • Sponsra och stöd nya projekt, idrottsföreningar och andra ungdomsverksamheter.
  • Bli en mentor eller kontaktperson för en ungdom i behov av stöd.

Carin Götblad uppmanar företag att ta kontakt med säkerhetsexperter för att öka den interna kontrollen och att även bidra genom att främja teknologiska lösningar som motverkar kriminell infiltration.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk