Arbetsmiljörättsliga sanktionsavgifter

Terminaltruck välter

En terminaltruck med trailer välte vid ett fartgupp i hamnen. Föraren kastades ut och hamnade under fordonet, men klarade sig undan med lindriga skador. Bolaget hölls ansvarigt för att man inte gjort någon riskbedömning, bland annat för att avgöra fordonskombinationens lämplighet och säkerhet med hänsyn till det arbete som skulle utföras och transportvägens beskaffenhet.

Sanktionsavgift: 100 000 kr

Avsaknad av arbetsmiljöplan mm

Företaget hade inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer samt inte sett till att anställda som arbetade med asbest fått särskild utbildning för detta och genomgått föreskriven medicinsk kontroll.

Sanktionsavgift: 50 000 kr

Avsaknad riskbedömning

En anställd skulle justera linjalen på en hyvel medan maskinen var i drift. Han kom då i kontakt med den roterande och oskyddade kuttern, och fick en djup skada över vänster hand. Olyckan inträffade den 7 juni 2011, och resulterade i två månaders sjukskrivning för den anställde. Hyvelmaskinen hade nyligen installerats, och använts endast en kortare tid. Maskinen, tillverkad år 1973 och inte CE-märkt, saknade skydd för kuttern. Det hade inte gjorts någon dokumenterad riskbedömning av maskinen innan den togs i bruk.

Sanktionsavgift: 100 000 kr

Vållande till kroppsskada

Målet rörde vållande till kroppsskada i två fall. I det första fallet fastnade en anställd med armen i en inplastningsmaskin som saknade skydd. När hon försökte ta sig loss fastnade hennes huvud. Kvinnan ådrog sig en svullnad i huvudet, kraftig rodnad och sårskada på underarmen och begränsad rörlighet i handleden. I det andra fallet fick en anställd fingertoppen avsliten vid rengöring av en pump.

Bolaget överklagade, men hovrätten fastställde tingsrättens dom utan ändringar. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd.

Sanktionsavgift: 200 000 kr

Borttagen skyddskåpa

Under arbete i en så kallad buntmaskin fastnade en anställd med ett finger mellan ett drivhjul och en drivrem och fick hela fingertoppen avskuren. En skyddskåpa på maskinen hade under en längre tid varit borttagen.

Sanktionsavgift: 400 000 kr

Vållande till kroppsskada – osäkrad maskin

En reparatör fick ett finger kapat i en förpackningsmaskin i samband med felsökning. Förreglingen på maskinen hade, reparatören ovetandes, tillfälligt kopplats bort. Tingsrätten friade med motiveringen att det inte var klarlagt att olyckan berodde på den bortkopplade förreglingen.

Hovrätten höll med tingsrätten om att det inte var utrett varför maskinen betedde sig som den gjorde. Men, förklarade hovrätten, det framstår som i hög grad sannolikt att reparatörens skada inte hade uppkommit om bolagets företrädare sett till att maskinens förregling varit i bruk och maskinen varit säkrad. Bolagets påstående om att reparatören varit medvållande, något som skulle kunna påverka straffansvaret, avvisades helt. Hovrätten bestämde företagsboten till 300 000 kronor i enlighet med vad åklagaren begärt.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk