korttidsarbete

Korttidspermittering

Senast uppdaterad 2 april kl 10:40

Vi uppdaterar härmed informationen gällande korttidspermittering med anledning av regeringens krispaket. Enligt tidigare information kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och få ut över 90 procent av lönen. Staten står därefter för tre fjärdedelar av kostnaden för att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.  

Vad innebär korttidspermittering? 

Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare. 

Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten vid lågkonjunktur eller som nu, vid situationer som inte har gått att förutse. 

Hur mycket minskas arbetstiden?

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen (se tabell högre upp på sidan). 

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen 

Korttidspermittering

När kan stödet sökas? 

Stödet kommer att finnas tillgängligt den 7 aprilmen tillämpas retroaktivt från den 16 mars. Det kommer att gälla under 2020 och ansökan görs hos Tillväxtverket, som inom kort återkommer med detaljer kring hur en ansökan ska gå till. Företag och arbetstagare kan börja planera för att få ersättning för permitteringar från och med den 16 mars. 

Vem kan söka ersättning för korttidspermittering? 

De företag som kan ansöka är företag som kan visa på svårigheter kring att klara de ekonomiska utmaningarna till följd av Covid-19. Svårigheterna ska därmed vara utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Arbetsgivaren måste även ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.  

Företaget måste dessutom ha stöd för korttidspermittering i de centrala och lokala kollektivavtalen. Om det inte finns kollektivavtal ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna. 

Företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet. 

Hur kan företagare förbereda sig? 

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermitteringar i centrala och lokala kollektivavtal. Om företaget saknar kollektivavtal ska det finnas skriftliga avtal med minst 70 procent av arbetstagarna med stöd för korttidspermittering.  

En ansökan till Tillväxtverket om korttidspermittering påverkar inte möjligheter för andra stöd.  

Finns det något lönetak för korttidspermittering? 

Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor. Arbetsgivaren ansvarar för eventuell återstående del.  

Läs mer om korttidspermittering hos Tillväxtverket

 

Vanliga frågor om korttidspermittering

Vilka krav gäller för att ett företag ska kunna söka ersättning för korttidspermittering?

Företag som på grund av utbrottet av Covid-19 har drabbats av stora ekonomiska svårigheter kan söka stödet. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande som är utom arbetsgivarens kontroll och vara en s k. force majeure situation.

Det måste finnas stöd för korttidspermittering i de centrala och lokala kollektivavtalen och då kan permitteringen utföras i enlighet med kollektivavtalet.

För de företag som saknar ett centralt kollektivavtal kan regler om korttidspermittering införas om 70 procent av medarbetarna godkänner och deltar i korttidspermitteringen. Arbetstids- och löneminskningen ska vara densamma för alla arbetstagarna inom samma driftsenhet.

Arbetsgivaren måste, för att få ekonomiskt stöd för permitteringarna, ha vidtagit andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna i företaget. Det innebär att all personal som inte är tillsvidareanställd eller verksamhetskritisk måste sägas upp.

Företag som vid tidpunkten för ansökan är på obestånd eller föremål för företagsrekonstruktion kan inte få stödet.

Hur gör jag om vi behöver permittera och inte har ett kollektivavtal eller om kollektivavtalet saknar regler om permittering?

Det finns ett krav att möjligheten till korttidspermittering ska vara förankrat hos medarbetarna. Den arbetsgivare som tillämpar kollektivavtal informerar fackförbundet om förestående korttidspermittering och kallar till MBL-förhandling. Förutsättningen för sådan förhandling är att det finns ett centralt kollektivavtal som reglerar den önskade permitteringen. Saknas detta så är rekommendationen att kontakta fackförbundet och se över om frågan kan vara under förhandling på central nivå eller om det finns möjlighet att göra en lokal överenskommelse.

De arbetsgivare som saknar kollektivavtal ska istället göra en överenskommelse med minst 70 procent av de anställda. Avtalet blir då gällande även för övriga 30 procent. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda som omfattas och vilken procentnivå arbetstiden ska reduceras med. Nivåerna kan väljas efter rådande nivåer som gäller enligt regeringens riktlinjer, vilket är 20, 40 alt 60 %. Avtalet kan tas fram retroaktivt och möjligheten till digitala signeringar från de anställda är stor idag.

Kan jag som arbetsgivare bestämma vilka som ska permitteras eller måste det ske i viss ordning?

Arbetsgivaren avgör vilka tjänster som drabbats av arbetsbrist och där permittering behöver göras, det måste således inte ske i en viss ordning, utan beslutet får grunda sig efter behov och arbetsbrist. Har en arbetsplats ett kollektivavtal så följer arbetsgivaren regleringen i enlighet med avtalet för vad som gäller vid permitteringar. Detta utförs i samråd med fackförbundet och vissa arbetsplatser kommer regleras efter centrala avtal och andra av lokala avtal, vilket medför att permitteringarna kommer se olika ut på olika arbetsplatser. För den arbetsplatsen som saknar kollektivavtal och där arbetarna i ett enskilt avtal får godkänna permittering ska lika villkor gälla kring arbetstid och löneminskning så att alla i samma driftenhet har lika villkor.

Kan man korttidspermittera personal som redan är uppsagd på grund av arbetsbrist?

Ja, även uppsagd personal kan korttidspermitteras om ni blir överens med era lokala motparter om detta. Men för uppsagd personal gäller att de ska behålla hela lönen under uppsägningstiden. Det statliga städet för korttidspermittering påverkas dock inte.

Kan man söka om permitteringsstöd för vd och delägare?

Ni kan ansöka om ersättning för korttidspermittering av vd. Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. (En enskild firmas eventuella andra anställda kan dock fortfarande omfattas.) En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda. Observera att det finns ett lönetak om 44 000 kr som omfattas av stödet.

Hur byter man omfattning av korttidspermitteringen efter en tid?

Arbetsgivare som har kollektivavtal på sin arbetsplats gör detta i samråd med fackförbundet. Den arbetsgivare som upprättat särskilt avtal för arbetstidsförkortning måste därmed skriva ett nytt avtal med sina anställda om att villkoren har ändrats eftersom det kommer att påverka ersättningsgraden. Arbetsgivaren är den som beslutar om såväl införandet som avslutandet av permitteringen.

Måste jag varsla innan jag kan permittera?

Nej, permittering är inte samma sak som att varsla. Varsel utfärdas för uppsägning, vid permittering finns en tanke att behålla personen.

Kan jag varsla OCH permittera?

Det finns ingenting som säger att du inte kan varsla en person som är permitterad, arbetsgivaren har skyldighet att varsla om en driftinskränkning är förestående. Permittering kan göras så snart arbetsgivaren och arbetstagaren står utan arbete och är överens om permittering i väntan på orderingång. Det går därmed bra att permittera varslade arbetare.

Vad gör jag som arbetsgivare med de som tjänar mer än lönetaket för permittering, alltså mer än 44 000 kr i månaden?

Krispaketet täcker kostnader vid permittering för löner upp till 44 000 kr. För de anställda som har löner över taket får arbetsgivaren stå kostnaden för mellanskillnaden.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk