Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Detta bör du tänka på om du behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist

För att säga upp någon krävs att det finns ”saklig grund”. Arbetsbrist är alltid saklig grund för uppsägning. Med arbetsbrist avses organisatoriska förändringar som inte har med den enskildes person att göra. En typisk situation är att ett företag på grund av rådande coranapandemi har eller riskerar att få minskade leveransorder och som därför behöver minska personalstyrkan. Även om arbetsgivaren först kommit överens om så kallad korttidspermittering kan uppsägningar ändå komma att behöva genomföras.

Gör följande innan ni säger upp någon på grund av arbetsbrist:

  1. Se över hur den nya organisation bör se ut och vilka tjänster som berörs.
  2. Om minst fem anställda berörs ska du varsla arbetsförmedlingen.
  3. Gör en omplaceringsutredning. Om det finns lediga tjänster inom företaget så ska dessa erbjudas den som riskerar att bli uppsagd under förutsättning att den anställde har tillräckliga kvalifikationer.
  4. Gör en turordningslista för det aktuella driftsstället och kollektivavtalsområdet. Huvudregeln är att anställd med kortast anställningstid i första hand är den som riskerar att sägas upp.
  5. Förhandla med de fackförbund som företaget har kollektivavtal med. Finns inte kollektivavtal ta reda på anställdas facktillhörighet och påkalla förhandling med samtliga fack som personalen tillhör innan förändringen genomförs.
  6. Använd vår blankett om uppsägning på grund av arbetsbrist.
  7. Om ni är anslutna till TRS eller TSL ska ni göra en anmälan dit.

Den som blir föremål för uppsägning kan ha företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten infinner sig när den anställde varit anställd i 12 månader och sträcker sig 9 månader efter sista anställningsdagen. Företrädesrätten innebär att den uppsagde har rätt att först bli tillfrågad vid nyanställningar av tjänster som företaget söker såvida aktuell medarbetare har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.

Vid minsta osäkerhet kring uppsägning på grund av arbetsbrist kontakta våra jurister.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk