Tobaksförslag hotar svensk varumärkesrätt

DEBATT Att införa varumärkes­förbud på tobaksområdet är ett långtgående ingrepp i varumärkesrätten och riskerar att medföra negativa konsekvenser för svenska handels­intressen. Det skriver Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening.

Nu har remisstiden löpt ut för utred­ningen En översyn av tobaks­lagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14). Bland de förslag som utred­ningen tittat på finns ett som utmärker sig som ett hot mot svensk varumärkesrätt och handelsintressen, nämligen neutrala­ förpackningar för ­tobak. Ett förslag som innebär att företag förbjuds att använda sitt varumärke på lagligt sålda produkter. Svensk Industriförening Sinf är tillsammans med många andra starkt skeptisk till förslaget.

Remisstiden för utred­ningen är nu slut och många organisationer har sagt sitt om utredningen. Sinf ser neutrala tobaksförpackningar som ett allvarligt hot mot svensk varumärkesrätt och handels­intressen och har därför gjort en analys av de till regeringen ­inkomna yttrandena i fråga om synen på neutrala förpack­ningar. Resultatet visar att det finns en bred och sam­stämmig kritik från näringslivet mot förslaget på grund av dess konsekvenser för varumärkesrätten.

Piratkopiering, varu­märkesstölder och patent­intrång är stora­ problem när våra medlems­företag söker sig ut på den internationella marknaden, därför är vi starkt engagerade i frågor som rör varumärkes­rätten.

Vi anser att regeringen ­behöver en politik som med större­ kraft stöttar skapande av immaterialrättsliga tillgångar och mot­verkar de immaterialrättsliga ­problem som företag möter vid export. Folkhälsa är viktigt och Sinf har inga synpunkter på att regeringen engagerar sig för att minska tobaksbruket i Sverige. Men det är inte rimligt att det sker till priset av fundamentala immaterial­rättsliga värden.

Rätt till det egna varumärket är centralt för varje företags möjlig­het att driva verksamhet, men också för att kunna konkurrera på en internationell marknad. Neutrala förpackningar kommer enligt oss och en samstämmig röst från svenska närings­livs-, handels- och IP-rättsorganisationer innebära långtgående ingrepp i varu­märkesrätten.

Att införa ett varumärkes­förbud på ett område riskerar dessutom att medföra negativa konsekvenser för svenska handels­intressen på längre sikt, något som utöver Sinf även många handelskamrar och handelsorganisationer ­varnar för. Kravet på neutrala för­packningar har redan blivit ett ”slagträ” i handelskonflikter mellan­ marknader, exempelvis mellan Australien och Indo­nesien, USA och Frankrike.

Sammantaget är det efter remiss­tiden nu tydligt att detta är en fråga som väcker stark och bred kritik. Vi uppmanar våra folkvalda i riksdag och regering att ta till sig av detta. Folkhälsa är viktigt och flera av utredningens förslag är säkert goda steg mot ett minskat tobaksbruk. Men låt oss inte slänga varumärkesrätten över bord på resan dit.

Anders Ekdahl

vd, Svensk Industriförening Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk