Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor 2021

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor 2021

Nytt år medför nya planeringar för årstämmor för bolag och föreningar, men vad gäller egentligen i Covidtider när man ska hålla en stämma?

Den tillfälliga lagen som gällt under 2020 har förlängts fram till och med den 31 december 2021 och ger lättnader för såväl bolag som föreningar att kunna utföra sina årsstämmor så att smittspridningen minimeras. De flesta stämmor kommer troligen även i år att hållas digitala då det endast är tillåtet att 8 personer medverkar fysiskt. Här framgår vilka lättnader som gäller för respektive verksamhetsform:

Aktiebolag
Fullmakter: Styrelsen får besluta om insamling av fullmakter från aktieägarna även om detta inte anges i bolagsordningen eller i kallelsen till stämman. Aktieägaren ska då få ett fullmaktsformulär från aktieägaren som kan rösta ja eller nej till beslutsunderlaget. En person (som utses av styrelsen) kan därmed företräda flera aktieägare samtidigt på stämman. Det finns inget som hindrar att fullmakten är elektronisk.
Poströstning: Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte står i bolagsordningen och utan att det står i kallelsen till stämman. Aktieägaren ska i dessa fall få ett formulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Föreningar
Ombud: Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta vem ska utses till ombud för en medlem och att ombudet får företräda fler än tre medlemmar, även om det strider mot stadgarna.
Poströstning: Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman. Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen i såväl bolaget som i en förening att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk