Synpunkter från Svensk Industriförening Sinf inför hearing om elnätsregleringen

Svensk Industriförening Sinf organiserar mindre och medelstora företag, bland annat inom underleverantörsindustrin, men även inom annan industri som till exempel livsmedel. Det gemensamma för företagen är att det verkar på marknader med internationell konkurrens där kostnadseffektivitet är av största vikt. De fasta avgifterna för elnät och överföring har under senare år ökat på ett oacceptabelt sätt. Därtill på ett sätt som motverkar intresset för energieffektivisering. Därför är det av stor betydelse att Energimarknadsinspektionen(Ei) hanterar kundernas intressen. I det här fallet förhållandevis små företag som har lokala monopolföretag som motpart.

Sinf anser därför att Ei inför en framtida elnätsreglering:
• Beaktar kundens intresse i högre grad än nu. I synnerhet som kunden inte kan välja elnätsbolag. Även kunderna måste kunna överklaga intäktsramen. Därtill bör elnätskostnaden inte påverkas av vilket elnät som nyttjas eller var i landet en kund finns.
• Verkar för att följande text i 4 kap. 1 § Ellagen återinförs: ”Vid bedömning av en nättariffs skälighet skall konsumentintresset beaktas”. Därtill att kalkylräntan och intäktsramarna bör fastslås och regleras av regeringen.
• Lägger större arbete på att genomlysa och kritiskt granska elnätsbolagens lämnade uppgifter. Därigenom kan kostnaderna för nät och överföring hållas på en rimlig nivå.
• Driver frågan att tillkommande kostnader för utveckling av elnäten tas av de som efterfrågat dem alternativt har nytta av dem, dvs inte direkt läggs på elnätsbolagen som vidarebefordra kostnaderna oavsett kundens nytta.
• Föra en tät och öppen dialog med kundgrupperna.

Den 1 februari 2016

Svensk Industriförening Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk