Svensk Industriförening uppmanar regeringen att värna ägande- och varumärkesrätten

Idag presenterade Mediegrundlagskommittén sitt betänkande (SOU 2016:58). Kommittén har bland annat tittat på frågan om neutrala förpackningar och dess förenlighet med Tryckfrihetsförordningen. Kommittén konstaterar att förslaget strider mot grundlagen och etableringsfriheten, men lämnar i enlighet med sitt uppdrag en teknisk lösning på hur det kan genomföras. Svensk Industriförening Sinf uppmanar regeringen att värna ägande- och varumärkesrätten och inte gå vidare med förslaget.

– Regeringen vill undanta tobaksförpackningar från tryckfriheten för att kunna förbjuda varumärken på dem. Ett förslag som redan mött kritik, bl.a. från Svenskt Näringsliv och Patent- och registreringsverket, på grund av dess negativa implikationer för varumärkesrätten. Flera av kommitténs ledamöter markerar även i ett särskilt yttrande att det inte är lämpligt att införa neutrala förpackningar, med hänvisning till ägande- och varumärkesrätten. Vi hoppas nu att regeringen tar till sig av detta och väljer att släppa förslaget, säger Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening Sinf.

Mediegrundlagskommittén har sedan juni 2014 haft i uppdrag att göra en översyn av Tryckfrihetsförordningen, framförallt med fokus på frågor som rör personlig integritet i databaser med utgivningstillstånd samt Sveriges möjligheter att delta i internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. I februari i år beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv som innebar att kommittén även skulle analysera hur neutrala tobaksförpackningar förhåller sig till Tryckfrihetsförordningen och om det visar sig strida mot densamma, föreslå en lagteknisk lösning på hur förslaget kan undantas från grundlagens skydd.

Mediegrundlagskommitténs betänkande: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/09/sou-201658/

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk