Sanna arnfjorden wadström vd elkris

Spara el och bli vinnare i vinter

Elkrisen har slagit hårt mot företagen och kommer att fortsätta att utmana. Risken för nya elprisrekord är överhängande och i värsta fall kan elkrisen leda till ransonering om vintern blir sträng och Ryssland övar utpressning om gasen i Europa. Många företag hör nu av sig till oss på Sinf och är oroade, vilket är helt befogat. Vi behöver tillsammans kraftsamla och vidta både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det finns även lösningar som redan nu kan reducera era kostnader på kort sikt säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström. 

Rekordhöga elpriser slår hårt mot elanvändare och bidrar till den högsta inflationen på årtionden. Det finns en stor risk att energikrisen förvärras och att nya elchocker slår till. Stora ekonomiska konsekvenser väntar, i värsta fall med ransonering och en djup lågkonjunktur till följd. Det skriver Dagens Industri, som har frågat fem energiexperter om deras syn på läget och vad som kan väntas framöver. Bilden de tecknar är mörk. 

Risken för nya elkostnadsrekord är alltså överhängande och situationen i vinter ses som mycket allvarlig. Hur allvarlig den blir kommer till stor del att handla om hur mycket energi vi kan spara och hur kallt det blir. Allt ser ut att handla om hur lång och kall vintern blir. Många är frustrerade och visst borde politikerna agerat redan långt tidigare och vidtagit åtgärder mot den elbrist som många förutsett och poängterat de senaste åren. 

Fem viktiga åtgärder för Sveriges politiker: 

 • Sverige behöver skyndsamt få till överföringskapaciteten från norr till söder, så att prisnivåerna i samtliga elområden kan vara desamma. 
 • Sverige behöver hitta fler sätt att lagra el så priserna blir rimliga vid hög nätbelastning. 
 • Sverige måste arbeta för att takpriset på el inte höjs. 
 • Sverige behöver ökad produktionskapacitet, genom exempelvis vindkraft (som går snabbt att bygga och ger en stor energitillförsel samtidigt som det är en hållbar lösning).
 • Sverige behöver en handlingsplan för att stötta företagen vid ökade elkostnader. 

Vintern kommer nu med största sannolikhet att späs på av osäkerhetsfaktorer på gasmarknaden och kriget tillsammans med effekten av tidigare värmebölja i Europa. Vi måste nu snabbt ompröva hur vi använder energi och bli smartare. 

Energiförsörjningskris som kan leda till bortkoppling 

I det värsta scenariot är mardrömmen att Ryssland helt stryper sin kvarvarande energitillförsel till Europa och att vintern blir kall och lång. Det skulle kunna innebära att vi enskilda timmar hamnar på takpriset 40 kr/kWh – i skrivande stund föreslås dock höjningar av det taket (enligt tidningen NyTeknik). Börjar det bli så dyrt kommer efterfrågan att minska, och därmed faller priset. En regelrätt energiförsörjningskris i Europa skulle kunna leda till bortkoppling av kunder enligt EU:s prioriteringslista, där det ultimata målet är att skydda hushållskunder och samhällsviktig verksamhet. Detta innebär risker för ert företag och det är viktigt att du och ni redan nu lägger en plan för er elförbrukning och hantering av den och även kostnadsökningarna. 

-Vinnarna blir de som förbereder sig och anpassar sig bäst – i detta fall de som bäst känner till sin elkonsumtion och arbetar med att reducera den, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström som har långt förflutet i mätteknikbranschen och som har arbetat många år mot elsparsidan. Det första man måste göra är att mäta vad man lägger sin elförbrukning på. Det finns eltjuvar i varje företag och verksamhet och man kan spara mycket på att hitta och strypa dem. Många företag har även möjlighet att arbeta mer med temperatursänkningar inne, varje grad som sänks runt +20C ger mycket stor utväxling på elmätaren. Återvinning av luften är också en viktig aspekt att jobba med fortsätter Sanna, och berättar att det finns exempel på anläggningar som reducerat sin elförbrukning med så mycket som upp till 50% genom dessa åtgärder. 

-Försök också styra över så mycket aktiviteter som möjligt till nattetid, då elkonsumtionen är lägre. Kör exempelvis ugnskörningar eller annat som är elkrävande under nattetid. 

Sanna Arnfjorden Wadström uppger att det finns stora summor att spara. Det är enormt viktigt att tidigt börja mäta och skruva på fläktar, uppvärmning och maskinell utrustning för att planera sin förbrukning.  

Möjligt bli vinnare 

-Företagen har stora möjligheter att spara om ni börjar omedelbart och ger någon inom verksamheten i ansvar att leta eltjuvar och reducera samt vidta åtgärder för att förbereda er inför vintern. Krisen är troligen inte över på något år och det gäller att skaffa sig ett permanent övertag. Skulle det upplevas som svårt finns många duktiga konsulter som är specialiserade på att mäta och reducera elförbrukningen. Ta tag i detta direkt fortsätter Sanna. 

Åtgärdsplan för varje företag: 

 • Se över era elkostnader – mät, leta och åtgärda eltjuvar.  
 • Utse elbesparingsansvarig hos er som belönas när er elförbrukning reduceras. Låt personen jaga eltjuvar, mäta, åtgärda i anläggningen. Förstärk upp med konsulter vid behov. 
 • Se över uppvärmningen och se hur ni kan sänka temperaturer, dygnssänka rätt och återvinna luft.  
 • Se över ert elavtal – vårt Fortumavtal kan hjälpa er. 
 • Många vet inte hur man sparar el. Prata elbesparing på möten. Uppmuntra och lär dina medarbetare vilka åtgärder som hjälper. Det ger dem även en trygghet för många i sin oro över privatekonomin. Elbesparingsarbete på ert företag kan om det initieras från ledningsnivå bli ett spännande gemensamt projekt. Man kan även skapa en tävling på hela arbetsplatsen där alla deltar och lär sig viktig samhällsnytta samtidigt som det gynnar dem hemma och er verksamhet. 

Sinf har även ett specialavtal med Fortum för medlemsföretagen, som även de gärna hjälper till med att minska elkostnaden. Ta del av Fortums lösning för medlemsföretagen. 

Stora, kanske till och med enorma, ekonomiska konsekvenser kan vänta, kanske med ransonering och en djup lågkonjunktur. Totalt sett kan Sveriges elanvändare få en kostnadsökning på tresiffrigt miljardbelopp, det vill säga flera procent av BNP. Många företag inom industrisegmentet kan få stora utmaningar att verka på en marknad med dessa priser, vilket inte får ske. Allt kommer att ställas på sin spets och vi kommer att få se toppriser som vi aldrig tidigare sett och det är viktigt att just din verksamhet klarar detta bra. 

Sveriges radio rapporterar också att Energimyndigheten menar att svenskar är sämre förberedda än många andra européer på den annalkande energikrisen i vinter. De menar att myndigheter och regering behöver göra mer för att få oss att minska vår elanvändning. Samtidigt utrycker flera företag att de inte har något att spara på, men det finns mycket som kan göras i samtliga anläggningar med rätt stöd. Som skulle minska risken för att elkonsumenter periodvis behöver kopplas bort från elnätet och därmed minskar risken hos er. 

Elprisutvecklingen styrs just nu i hög grad av prisutvecklingen på gasmarknaden, men inte enbart. Pristrender och riskpremier är starkt kopplade till vad som sker på gasmarknaden, men volaliteten på elmarknaden drivs också mycket av inneboende faktorer såsom väderaspekter och överföringskapacitet i elnätet. Prisområden i Södra Sverige är starkt sammankopplade med kontinenten, där gasmarknaden har en mer direkt inverkan på elprisutvecklingen. Vi vill ha till lägre elpriser i söder och mer stöd till företagen, men tills dess kan du och din verksamhet spara mycket el själva. Börja direkt så får ni fin effekt. 

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk