Sinf välkomnar PRV:s ställningstagande för varumärkesrätten

Pressmeddelande 2016-06-28

Under våren har tobaksproduktutredningens betänkande SOU 2016:14 – En översyn av tobakslagen, nya steg mot ett minskat tobaksbruk varit på remiss. Med anledning av att utredningens förslag riskerar att få starkt negativa konsekvenser för såväl centrala immaterialrättsliga som svenska handelspolitiska frågor fann Sinf det motiverat att påpeka detta i sitt remissyttrande. Nu har även Patent- och registreringsverket (PRV) inkommit med en rättslig analys av bland annat kravet på neutrala förpackningar då det berör myndighetens huvudsakliga ansvarsområde, varumärkesrätten.

Av remissyttrandet framgår att också PRV uppfattar kravet på neutrala förpackningar som en ingripande åtgärd gentemot innehavarens varumärke. Men till skillnad mot vad utredningen ser som ett avgränsat förbud anser PRV att kravet innebär ett generellt varumärkesförbud, vilket omintetgör en av varumärkets grundläggande funktioner. Därmed finns det påtaglig risk för att varumärkesrätten kränks.

PRV frågar sig om utredningens slutsats är tillräckligt underbyggd och påpekar också att innehavarens positiva rätt till sitt varumärke inte har prövats av EU-domstolen. Det kan inte heller uteslutas att kravet strider mot Varumärkesdirektivet och TRIPS-avtalet. PRV påpekar även att det myndighetssamverkande arbetet med att bekämpa piratkopiering knappast kommer att främjas utan snarare underlättas av kravet på neutrala förpackningar.

– Sinf välkomnar nu att den myndighet som har att värna immaterialrättsliga värden så tydligt markerar gentemot utredningens ställningstagande vad gäller inskränkningar i varumärkesrätten, säger Anders Ekdahl, vd Sinf. Vi har tidigare gjort samma bedömning av förslaget och landat i att kravet ska förstås som ett långtgående och generellt varumärkesförbud som riskerar att kosta svenska exportsatsningar och skapa hinder för företagen att växa på nya tillväxtmarknader, säger Anders Ekdahl.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk