Flag,Of,Ukraine,Painted,On,A,Brick,Wall,With,Soldiers

Ryska invasionens påverkan

De ekonomiska effekterna för Sverige är i dagsläget begränsade, men kan komma att förvärras. Konsekvenserna för världsekonomin kan bli mycket stora och allvarliga. Regeringen stärker nu beredskapen för svenskt näringsliv och utrikeshandel genom tät dialog med berörda aktörer.

Den ryska invasionen är den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget och skapar stor osäkerhet, skriver Närings- och Utrikesdepartementet i ett gemensamt uttalande. Det har visat sig genom reaktioner på de finansiella marknaderna och genom att råvaror som olja och gas, har stigit i pris, vilket påverkar svensk industri.

För att stärka den svenska beredskapen upprättas nu en tätare dialog med näringslivet, fackföreningarna och de berörda myndigheterna för att få en samlad bild av läget.

Verksamheter i Ukraina

Ett 90-tal svenska företag är verksamma i Ukraina och många av verksamheterna ligger nu nere. Handeln med Ukraina är begränsad och uppgår till mindre än en procent av export och import för Sverige. Störningarna bedöms därför inte få någon betydande effekt på samhällsnivå, men enskilda företag kommer att drabbas. Generellt bedöms svensk industri komma att påverkas mer indirekt än direkt.

Aktiviteter i Ryssland

Ryssland är inte längre en aktiv handelspartner till Sverige eller till EU. Hittills har fyra massiva sanktionspaket mot Ryssland införts från EU och Sveriges samarbetspartners. 500 svenska företag är aktiva i Ryssland, varav ett 20-tal storföretag. Svenska koncerner hade 13 400 anställda i landet 2019. Såväl svensk export till som import från Ryssland är låg. Men svenska företag och konsumenter kan ändå påverkas av ökade energipriser och andra indirekta handelseffekter.

I fråga om företagens behov av att hitta nya leverantörsvägar och handelspartners bistår regeringen genom Business Sweden och de svenska myndigheterna. Business Sweden riktar om sin verksamhet till att stötta svenska företag att lämna Ryssland.

Uppdrag till FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har också uppdragits att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige för att få en tydlig bild. Det bidrar till en bättre efterlevnad av sanktionerna, information till rättsvårdande myndigheter för åtgärd och att de företag som berörs uppmärksammas på sanktionerna.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk