sinf arbetsgivarorganisation

Regeringen säger nej till LAS-utredningen

Regeringen säger nej till LAS-utredningen och vill gå vidare med det avtal PTK och Svenskt Näringsliv enats om men LO sagt nej till. Vi går igenom fyra övergripande förändringar i avtalet.

  1. En uppsägning ska grunda sig på sakliga skäl. Reglerna för när en arbetsgivare har rätt att säga upp någon av personliga skäl förtydligas för att göra det förutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare vad som krävs för en uppsägning, till exempel vilka åtgärder en arbetsgivare ska ha vidtagit innan sakliga skäl för en uppsägning kan anses föreligga.
  2. Turordning är fortsatt den regel som gäller vid arbetsbrist och principerna förändras inte jämfört med i dag. Om avtal om turordning inte kan träffas genom förhandling får arbetsgivare undanta anställda. Reglerna ser olika ut för små och stora företag, se nedan.
  3. Vid tvist mellan arbetsgivare och anställd om en uppsägning får den anställde rätt till ekonomiskt skydd genom en kollektivavtalad försäkring som kompletterar A-kassan istället för att lön betalas ut som i dag. För att säkra det fackliga inflytandet är förtroendevalda med särskild betydelse för det fackliga arbetet på arbetsplatsen undantagna från regeln och anställningen kvarstår tills tvisten är löst.
  4. Allmän visstid tas bort och ersätts av särskild visstid samt stramas åt så att den övergår i en tillsvidareanställning redan efter 18 månader jämfört med i dag, då det krävs två år. Dessutom ska inhyrd personal som arbetat minst två år i samma företag erbjudas en tillsvidareanställning.

Turordningsreglerna innebär följande:

Om avtal om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist inte kan träffas får arbetsgivaren vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta tre arbetstagare. De sålunda undantagna har företräde till fortsatt anställning. Arbetsgivare som endast har en driftsenhet kan vid tillämpning av första stycket istället välja att undanta totalt fyra arbetstagare för samtliga avtalsområden. Vad avser situationen att flera driftsenheter sammanlagts till en gemensam turordning genom tillämpning av 22 § tredje stycket anställningsskyddslagen, ska antal vid tillämpning av första stycket vara tre arbetstagare plus en arbetstagare per driftsenhet som omfattas av sammanläggningen utöver den första driftsenheten, per avtalsområde. Alternativt med regleringen i första, andra och tredje stycket får en arbetsgivare vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta 15 procent av de anställda som slutligen får avsluta sin anställning på grund av arbetsbristen, innan lagturlistan fastställs. Undantag enligt detta stycke får högst omfatta tio procent av de anställda vid berörd driftsenhet eller driftsenheter, per avtalsområde.

En arbetsgivare som vid uppsägning på grund av arbetsbrist undantagit en eller flera arbetstagare enligt första, andra, tredje eller fjärde stycket får inte vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta ytterligare arbetstagare vid uppsägning som sker inom tre månader därefter.

– Bland de företag med upp till 49 anställda som finns i Sverige i dag har hela 61 procent inte kollektivavtal. Den reformerade arbetsrätten måste gälla alla arbetsgivare och arbetstagare på samma villkor oavsett medlemskap eller kollektivavtalstillhörighet. Vi följer självklart utvecklingen kring detta och försöker påverka utifrån våra medlemmars bästa, kommenterar Sinfs VD, Sanna Arnfjorden Wadström

 

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk