Whistle,Of,A,Soccer,/,Football,Referee,On,Black,Board,

Påminner om visselblåsarlag

Viktig påminnelse till alla privata arbetsgivare som vid ingången av året hade 50 anställda eller flera – från och med den 17 december 2023 måste ni ha visselblåsarsystem och interna rapporteringskanaler på plats. För privata arbetsgivare med färre än 50 anställda innebär lagförändringen inte lika ingående krav.

Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (”visselblåsarlagen”) trädde i kraft i december 2021 och i samband med det beslutades att EU-direktivet om bättre skydd för visselblåsare (2019/1937) också ska införlivas i svensk lagstiftning. Visselblåsarlagen omfattar inte bara rapportering av överträdelser av unionsrätten utan även rapportering av missförhållanden rent generellt under förutsättning att det finns ett allmänintresse.

Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet för visselblåsare, öka transparensen och verka för företagets och de anställdas välmående.

Förenklat innebär lagen att personer som rapporterar allvarliga missförhållanden har rätt till anonymitet och skyddas mot repressalier från arbetsgivaren. Någon definition på begreppet repressalier går inte att utläsa ur lagstiftningen men det kan till exempel handla om uppsägning, omplacering, avskedande och minskad lön. Det är alltså inte tillåtet som arbetsgivare att på olika sätt försöka straffa eller hindra arbetstagare från att rapportera oegentligheter.

Det är också viktigt att tänka på att lagen endast är tillämplig vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det uppmärksammas. Detta innebär i praktiken att endast allvarliga oegentligheter omfattas av lagen, såsom ekonomisk brottslighet, försäljning av hälsofarliga produkter, mutbrott, allvarliga former av diskriminering eller stora säkerhetsrisker.

För alla privata arbetsgivare som vid ingången av året hade minst 50 anställda innebär det viktiga förändringar. Arbetsgivaren är från och med den 17 december 2023 tvungen att införa ett visselblåsarsystem och säkra rapporteringskanaler för att hantera information om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen.  

Det ska vara tydligt för såväl interna på företaget som externa parter hur de ska gå till väga för att utöva sina rättigheter enligt lagen. Det ska således finnas ett utpräglat tillvägagångssätt för både rapportering och uppföljning.

Ladda ner Checklista – arbetsgivarens ansvar enligt visselblåsarlag

För alla privata arbetsgivare med färre än 50 anställda innebär lagförändringen inte lika ingående krav.

Arbetsgivare med färre än 50 anställda behöver följa visselblåsarlagen men denne slipper inrätta interna rapporteringskanaler. Skyddet mot repressalier för visselblåsare ska ändå beaktas om rapportering sker. En visselblåsarpolicy kan ändå med fördel upprättas för att tydliggöra för samtliga på arbetsplatsen vad som gäller samt en handlingsplan för att tydliggöra hur en visselblåsning ska hanteras.

Juristerna på Sinf hjälper dig att utforma en visselblåsarpolicy, handlingsplan och/eller larmrapport till en förmånlig kostnad. Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp för att säkerställa att du följer den nya Visselblåsarlagen.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk