Nya regler i föräldraförsäkringen

Föräldrapenning vid besök hos mödrahälsovården

Sedan tidigare gäller att en gravid kvinna kan ta ut allmän föräldrapenning vid besök hos mödrahälsovården från och med 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Den nya regeln som nu införs innebär att även den andra föräldern får motsvarande rättighet. Således ska båda föräldrarna till det ofödda barnet kunna ta ut av den allmänna föräldrapenningen för besök hos mödrahälsovården från och med den 60:e dagen före den beräknade nedkomsten.

Föräldrapenning vid inskolning

Föräldraförsäkringen innebär som huvudregel att en förälder måste vårda det barn för vilket föräldrapenning uppbärs. Vårdkravet uttrycks i lagens förarbeten med orden att föräldern ska ha ”rumslig kontakt” med barnet.

Vid inskolning till verksamhet som omfattas av skollagen (främst förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem som kompletterar förskoleklass eller grundskola) förväntas det av förälder att han eller hon ska vara närvarande tillsammans med barnet i början av inskolningsperioden för att senare under samma period vara tillgänglig vid behov. Detta innebär följaktligen att föräldern under denna senare del av inskolningen inte har ”rumslig kontakt” med barnet större delen av dagen.

Lagändringen innebär således att förälder får rätt att uppbära allmän föräldrapenning under hela inskolningsperioden utan något krav på att föräldern ska ha barnet i sin vård (alltså ”rumslig kontakt”).

Den nya lagregeln anger inte hur många dagar som en inskolningsperiod kan pågå. Olika verksamheter har olika inskolningsmetoder och barn har varierande behov. Det ska emellertid markeras att den nya regeln inte förändrar antalet dagar med allmän föräldrapenning.

Föräldrapenning vid deltagande i vårdkurs

En ny regel beträffande den tillfälliga föräldrapenningen innebär att båda föräldrarna kan uppbära tillfällig föräldrapenning för samma barn och samma tid, om föräldrarna deltar i en kurs anordnad av en sjukvårdshuvudman i syfte att lära sig att vårda barnet. Det handlar således om utbildning i att vårda ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning.

Slopat anmälningskrav vid uttag av tillfällig föräldrapenning

Lagändringen innebär på den här punkten att kravet på anmälan till Försäkringskassan för uttag av tillfällig föräldrapenning tas bort. Ansökan om tillfällig föräldrapenning ska som huvudregel göras inom 90 dagar från uttaget av ledigheten. Om det finns synnerliga skäl eller när ett barn har avlidit, gäller inte 90-dagarsregeln.

De nya reglerna i föräldraförsäkringen träder i kraft den 1 januari 2019. Äldre bestämmelser gäller för föräldraförsäkringsförmåner som avser tiden före den 1 januari 2019.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk