arbetsgivarorganisation

NNR välkomnar utredning med förenklingsförslag för mikroföretag

Utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen” är nu klar. Den innehåller flera positiva förslag som om de genomförs kan bli regelbördan för mindre företag.

Kristna Alsér, som varit ordförande för utredningen Enklare regelverk för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen, överlämnade den 30 juni sitt betänkande SOU 2021: 60 till regeringen. Ett viktigt fokus för utredningen har varit att ta fram förslag tills en mer strukturerad och heltäckande regelprocess för att skapa förutsättningar för mer kostnadseffektiva regelverk och ett fungerande regelförbättringsarbete.

Utredningen lämnar förslag om att arbeta med konsekvensanalyser, att rätta ett särskilt kansli i Regeringskansliet för samordning och styrning av regelförbättringsarbetet samt en anmälningsfunktion i Regeringskansliet för att omhänderta förslag från medborgare och enskilda om regelverk som bör förenklas. Utredningen menar också att proportionalitetsprincipen tydligare än idag bör vara vägledande bland annat vid arbetet med konsekvensanalyser och vid valet av vilka åtgärder som bör vidtas. Vidare lämnar förslag på hur arbetet med utvärdering av regler ska genomföras och när det bör ske.

– NNR har under flera år påtalat behov av en bättre och mer sammanhängande regelprocess för regelförbättringsarbetet och de förslag som utredningen presenterar i denna del är mycket välkomna. Det är nu av största vikt att samtliga partier tar till sig och arbetar för att förslagen genomförs under kommande mandatperiod. Annars kommer inte att utvecklas med en ökad regelbörda år efter år att kunna vändas, säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd NNR.

Utredningen presentatör även ett flertal generella förslag för att kunna öka enhetligheten och omfattningen jag arbetat med förenklingar hos myndigheter på olika nivåer. Exempelvis lämnar förslag på att ska ska ta fram en service- och handläggningsgaranti och att den förväntade handläggningstiden för de vanligaste ärendetyperna som berör företag ska framgå på respektive bildighetshemsida.

– Förvaltningslagen uttrycker i dag olika generella krav i fråga om service och effektivitet i handläggningen. Problemet är att de inte omhändertar operativt och att det även finns stora skillnader i hur olika tjänster ser på krav. Med utredningens förslag ökar förutsättningar för att få till ett mer långsiktigt och strukturerat arbete med att förenkla olika regelverk och som spänner över mer än en mandatperiod. Förutom att detta förtydliganden i förhållande till förvaltningslagens krav, där vi välkomnar, säger Tomas Lööv sakkunnig på NNR och expert i utredningen.

Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan modernisera bokföringslagen. Ett sådant förslag är att nuvarande regler om att företag måste arkivera räkenskapsmaterial – som kvitton, fakturor och reseräkningar – i den form det tagits emot tas bort. Dagens regelverk skapar en orimlig administrativ börda för näringslivet och förslaget innebär en besparing för företagen på ca 3,9 miljarder kr per år. Betänkandet innehåller även andra konkreta förslag, som att ta bort krav på hotelltillstånd, ändrade regler för strandskydd för befintliga byggnader och nya mer flexibla regler kopplat till kör- och vilotider.

– Givet de avgränsningar som utredningen fick och som exkluderat den från att lämna förenklingsförslag på flera rättsområden – men också den tidspress som den hade på sig – så har utredningen ändå kunnat presentatör konkreta förslag. Detta ser vi som mycket positivt, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk