Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,With,The

Momslagen moderniseras

Regeringen föreslår en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Syftet är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. I förslaget behandlas också frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet.

Mervärdesskattelagen är svåröverskådlig, många av bestämmelserna har förändrats och lagen har blivit mycket omfattande på grund av tillägg. Därmed är den också svår att förstå och överblicka. Den ökade komplexiteten har lett till att lagstiftningen kan vara svår att tillämpa. Den är i behov av förenkling – då tydliga och enkla regler underlättar för företag och andra som ska tillämpa regelverket.

Lagförslaget som har lämnats är en omarbetning av den nuvarande lagen som avses göra regelverket mer lättförståeligt och lättillämpat. Lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv när det gäller begrepp, struktur och systematik.

Den nya lagen berör även momsbehandlingen av interna tjänster i grupper av exempelvis föreningar. Den nya mervärdesskattelagen – specifikt det så kallade konkurrensrekvisitet – anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv. Därmed undviks att de svenska reglerna tillämpas snävare än direktivets regler. För grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse kommer bestämmelsen därigenom inte att kunna bli mer begränsad än vad som krävs enligt EU-rätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk