Lönekartläggning

Lönekartläggning

Lönekartläggning på ett företag ska genomföras varje år enligt diskrimineringslagen (2008:567). Det ska ske i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Varje år ska arbetsgivaren kartlägga och analysera:

  1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
  2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

I företag med minst 10 anställda ska lönekartläggningen skriftligen dokumenteras. I dokumentationen ska följande ingå:

  • en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen av bestämmelserna om praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren.
  • en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.
  • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön,
  • en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år,
  • en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts,

Dokument med checklista och processbeskrivning för hur ni gör en grundlig lönekartläggning finner ni via Mina sidor.

Välkommen att kontakta våra jurister för diskussion.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk