Nya lagar som träder i kraft under

Kringgående av 3:12-reglerna stoppas

Regeringen kompletterar de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Syftet är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra att reglerna kringgås med hjälp av ägarstiftelser.

Förslaget innebär att 3:12-reglerna förtydligas genom två nya bestämmelser. Förändringarna har bäring på vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket. De rör framför allt fall där det finns delägare med koppling till en stiftelse som i sin tur äger aktier i företaget.

Den ena bestämmelsen gäller vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag och tar sikte på situationer där en stiftelse äger röststarka andelar i företaget. Förslaget innebär att en delägare som är verksam i företaget och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en stiftelse även ska anses äga sådana andelar i företaget som ägs av stiftelsen.

Den andra bestämmelsen gäller tillämpningen av den så kallade utomståenderegeln. Utomståenderegelns funktion är att begränsa 3:12-reglernas tillämpning när utomstående ägare har rätt till utdelning. Den föreslagna bestämmelsen träffar fall då en stiftelse äger del i ett företag och företagets verksamma delägare eller deras närstående kan få en väsentlig del av stiftelsens medel. I de fallen ska stiftelsens ägande inte ses som ett utomstående ägande.

Förslaget bedöms inte ge upphov till någon offentligfinansiell effekt. Däremot kommer det förhindra att reglerna kringgås, vilket på sikt kan påverka de offentliga finanserna.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk