Documents,Locked,With,Padlock,And,Chains.

Konkurrensklausulen i praktiken

Det behövs egentligen ingen konkurrensklausul i anställningsavtalet som gäller under anställningstiden. Den arbetsrättsliga ”lojalitetsplikten” innebär att anställda inte får agera på ett sätt som kan skada företaget. Däremot kan klausulen vara aktuell för att begränsa hur den anställde får konkurrera med företaget efter att anställningen har upphört.

Varför behövs en konkurrensklausul i ett anställningsavtal? Det finns ju både en arbetsrättslig lojalitetsplikt som gäller under anställningstiden och en lag om skydd för företagshemligheter. Enligt den senare får en anställd under vissa villkor inte utnyttja eller röja företagshemligheter som tillhör arbetsgivaren, inte ens efter att anställningen upphört. 

En konkurrensklausul omfattar förbud för anställd att 

  • Ta anställning hos konkurrerande företag inom samma verksamhetsområde, 
  • Ingå som delägare hos konkurrerande företag eller bistå ett sådant med råd eller dåd, 
  • Själv eller genom annan starta eller driva en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 

Huvudregeln är att en konkurrensklausul endast gäller i den mån den är skälig och inte sträcker sig längre än vad som är rimligt. Vad som är skäligt avgörs av domstol som tar hänsyn bland annat till om det finns företagshemligheter i verksamheten och om arbetstagaren har haft möjlighet att utnyttja dem. Ju högre ställning den anställde har haft desto mer sannolikt är det att klausulen är skälig. 

En konkurrensklausul får inte kraftigt begränsa en anställds rätt att arbeta fritt på arbetsmarknaden. Däremot kan den begränsas till att gälla ett visst geografiskt område, specifika företag eller en begränsad tid efter anställningens upphörande. Ju mer begränsad klausulen är desto mer sannolikt är det att den är skälig. Normalt ska klausulen inte gälla mer än nio månader efter att anställningen upphört, men kan i vissa fall gälla 18 månader och i undantagsfall ännu längre. 

En annan bedömningsfråga är ersättningen. Den tidigare anställde bör ersättas för den begränsning som klausulen innebär – normalt med 60 procent av lönen. Men ersättningen kan också vara generösa anställningsförmåner eller avgångsvederlag. Viktigt är att ersättningen är kopplad till de begränsningar klausulen innebär för den anställde. 

Konkurrensklausulen brukar kopplas till ett avtalat skadestånd (vite), som normalt består av tre till sex månadslöner. Om den tidigare arbetstagaren bryter mot klausulen kan arbetsgivaren begära skadestånd. Beroende på utformningen av vitesklausulen kan den tidigare arbetstagaren tvingas betala samma skadestånd flera gånger. 

Har du några frågor kring konkurrensklausulen är du välkommen att höra av dig till våra jurister.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk