Eoconomic,Crisis,,Financial,Background.,Double,Exposute,Of,Coins,And,Us

Konjunkturnedgång väntar svensk ekonomi

Rysslands olagliga invasion av Ukraina har lett till en ökad ekonomisk osäkerhet, och en konjunkturnedgång är att vänta i Sverige och omvärlden. Det visar Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen.

Svensk ekonomi väntas växa med 2,3 procent i år, vilket är något högre än bedömningen i Finansdepartementets föregående prognos från juni. Däremot bedöms BNP-tillväxten bli lägre nästa år och uppgå till 0,4 procent. Den låga tillväxten beror framför allt på en mycket svag utveckling av hushållens konsumtion.

Finansminister Mikael Damberg ser en konjunkturnedgång för svensk ekonomi med lägre tillväxt, hög inflation och förhöjd arbetslöshet. Han menar att vi står inför en avgörande tid som kommer att kräva prioriteringar.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har det senaste året varit stark och sysselsättningsgraden är hög. Svensk arbetsmarknad uppges därmed ha ett starkt utgångsläge när konjunkturen viker. I takt med att tillväxten dämpas väntas dock sysselsättningstillväxten att avta och arbetslösheten att stiga.

Prognosen är osäker. Tillgången och prisutvecklingen för viktiga råvaror som exempelvis gas har blivit mer osäker till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Oklarheten om hur utbudssituationen på råvaru- och energimarknaderna kommer utvecklas gör att det blir svårt att bedöma hur varaktig inflationen kommer att vara i Sverige och omvärlden.

Det sker en ytterligare förstärkning av de offentliga finanserna 2023–2025, vilket till stor del följer av regeringens prognosprinciper som innebär att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens utgifter beaktas. Den offentliga skuldsättningen fortsätter också att minska de kommande åren, och i ett internationellt perspektiv har Sverige fortsatt en mycket låg offentlig skuldsättning.

Reformutrymmet för nästa år bedöms ligga på cirka 30 miljarder kronor, men det ekonomiska läget framöver är mycket osäkert. Effekterna på de offentliga finanserna är svårbedömda mot bakgrund av osäkerheter kring inflationen och konjunkturläget

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk