Kollektivavtal klart mellan Unionen och Innovation och Kemi (IKEM)

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För mer utförlig info, se “Avtalsnytt” nedan och respektive avtal* (*uppdateras till nya avtalsperioden 2023-2025 så snart som möjligt). Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 april 2023 – 31 mars 2025 och då gäller:

 • 7,1% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
 • Lönerevision 1 april 2023 och 1 april 2024 (Lokala parter kan träffa överenskommelse om annat lönerevisionsdatum).
 • Ny avsättning till flex-/deltidspension 0,3%, nya sammanlagda värdet till ITP 2,5% vid avtalsperiodens slut.
 • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor – Läs mer i Allmänna anställningsvillkor (uppdateras till nya avtalsperioden 2023-2025 så snart som möjligt).
Avtalet gäller 2023-04-01 – 2025-03-31

Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 24 månader fram till och med 2025-03-31. Avtalet ger en väl avvägd löneökningsnivå utifrån tuffa förutsättningar för förhandlingarna med svårt ekonomiskt läge och hög inflation.

Lön

Löneavtalet på avtalsområdet är ett processlöneavtal med så kallad stupstock.

Löneökningar

Om de lokala parterna trots intentionerna i detta löneavtal inte kan enas om lönerna för avtalsperioden, ökas lönesumman för de Unionenmedlemmar vid företaget som omfattas av lönerevisionen med:

 • 3,9 procent per 2023-04-01
 • 3,2 procent per 2024-04-01

Lokala parter kan träffa överenskommelse om annat lönerevisionsdatum.

Lägsta löneökning och individgaranti

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, ska lägsta löneökning vara:

 • 361 kr per 2023-04-01
 • 296 kr per 2024-04-01
Lägsta månadslöner

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:

 • 20 701 kronor fr.o.m. 2023-04-01
 • 21 363 kronor fr.o.m. 2024-04-01

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid i företaget ska månadslönen uppgå till lägst 21 929 kronor fr.om. 2023-04-01 och lägst 22 631 kronor fr.o.m. 2024-04-01.

Flexpension/deltidspension

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningarna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension). Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på ytterligare 0,2 procent för 2023 samt 0,1 procent för 2024 till individens tjänstepension. Det nya sammanlagda värdet av individens kompletterande avsättningar blir därmed 2,5 procent vid avtalsperiodens utgång.

Ändrad ersättning för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jourtid

Ersättning för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jourtid har ändrats på fredagar från kl 18.00 till kl 24.00.

Ersättningen för Pingst och Nationaldagen har även ändrats när det gäller förskjuten arbetstids, beredskapstjänst och jourtid.

De nya ersättningsreglerna träder i kraft den 1 juli 2023.

Sjuklön från dag 15 till 90

Det finns inte längre någon regel som på grund av ålder begränsar rätten till sjuklön från och med 15:e kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Det krävs inte längre särskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen för att tjänsteman som anställs efter att ha uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen ska ha rätt till sjuklön från dag 15 till 90.

Tidsbegränsad anställning för tjänsteman som anställs efter att ha uppnått 65 års ålder

För tjänsteman som anställs efter att ha uppnått 65 års ålder kan anställningsavtal träffas för kortare tid än en månad utan krav på överenskommelse med den fackliga organisationen.

Även för skolungdom och studerande kan avtal träffas om tidsbegränsad anställning som är kortare än en månad.

Om tjänstemannen inte är skolungdom, studerande eller tjänsteman som anställs efter att ha uppnått 65 års ålder krävs överenskommelse med den fackliga organisationen för att det ska vara tillåtet att anställa för kortare tid än en månad.

Ny regel för löneavdrag vid tjänstledighet på deltid en hel kalendermånad

Om tjänstemannen är tjänstledig en hel kalendermånad, dras hela månadslönen av. Detsamma gäller om företaget tillämpar en annan lika lång avlöningsperiod i stället för kalendermånad.

Vid tjänstledighet del av dag eller annan partiell tjänstledighet under hel kalendermånad görs avdrag på månadslönen med så stor andel som motsvarar ledighetens omfattning.

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk