Totalt kommer 100 000 företag att behöva ägarskiftas de närmsta åren. 46 000 av bolagen vet inte vad de ska göra med förtaget eller planerar att lägga ner verksamheten.

Görs ingenting löper vi stor risk att få omfattande företagsnedläggningar ute i landet.

Detta kan beröra flera hundra tusen arbetstillfällen, men ingen agerar.

Sveriges små och medelstora företag står inför stora utmaningar framåt. Teknikrevolutionen är här och kräver snabbfotade företag, kreativitet och att man vågar testa ny teknik, obeprövade möjligheter och nya affärsmodeller.

En stor del av våra svenska företagare är mindre bolag som funnits i många år och verkat som trotjänare på orterna ute i landet. De har genom tiderna stått för en stabilitet i arbetstillfällen och skapat en trygghet med sin långsiktighet. Dessa företag har ofta arbetat på samma sätt under lång tid.

Flera av dessa bolag kommer snart börja brottas med lönsamhetsutmaningar, medan vissa redan är där. När konkurrenterna automatiserar och effektiviserar blir man snart dyr och kunderna börjar lämna.

När nedgången kommer är det svårt att vända

Företagen behöver ofta ett kompetenstillskott för att få igång drivet i verksamheten. Här finns en rad statliga stödinsatser som digitaliserings- affärsutvecklings och automationscheckar via Tillväxtverket. Rise driver ett nationellt lean-program för mindre och medelstora företag.

Många branschföreningar som till exempel Swira, Robotdalen, FKG, Sinf och Automation Småland och flera science parks arrangerar mycket bra konferenser och seminarier.

Alla dessa satsningar rör ny teknik. De kräver att man som företagare börjar driva teknikutvecklingen framåt och skapar en positiv kultur internt kring innovation. Men många företagare är trygga i historien. Att hämta ny kunskap, varefter tekniken ändrar sig är inte alltid lätt och har inte heller behövts tidigare.

Men nu är det bråttom. När nedgången i försäljningen kommer blir det svårare att vända utvecklingen. Ju längre man väntar desto svårare.

Ett mycket bra sätt att få kompetenstillskott i bolaget brukar vara att få in nytt driv i verksamheten. Ofta har den yngre generationen med sig en modern syn på tekniken som kan vara nyttig i förändringsarbetet.

Det är alltså av största vikt att vi hjälper dessa företagare att ägarskifta sina bolag på ett klokt och säkert sätt där man tillvaratar de äldres spetskompetens, värnar om den och bekräftar dessa äldre företagare. Samtidigt är det för företagens skull viktigt att den äldre generationen kan känna sig trygga i att kliva åt sidan.

Var femte företagare vet inte vad som ska ske med bolaget

Av de företag som beräknas ägarskiftas inom tio år vet 21 procent inte vad de ska göra med sitt bolag. En fjärdedel av ägarna över 55 år planerar att lägga ner sin verksamhet. Tillsammans är detta 46 000 väletablerade företag som löper risk att försvinna.

Dessa företag behöver vägledning i vilka möjligheter som finns när det gäller att hitta efterträdare, både i form av ägandet men också när det gäller att hitta en lämplig framtida ledare.

I dag låter man de etablerade företagen stå ensamma i sina utmaningar och klara sig själva, utan tillgång till vare sig kunskap eller professionellt stöd. Samtidigt läggs åtskilliga resurser på att främja startup-bolag och stödinsatser för tillväxtföretag via till exempel Nyföretagarcentrum, Almi och Connect.

En enkät som Sinf har gjort visar att många företag planerar skiften redan inom 2–4 år.

  • 35 procent kommer att ägarskiftas till en annan person eller ett annat företag.
  • 18 procent kommer att ägarskiftas inom familjen.

När jag har intervjuat äldre företagare brukar de uppge att den största utmaningen i samband med att lämna över verksamheten är att de är så rädda om sitt livsverk och måna om att verksamheten ska må bra framåt. Det gör att de äldre ofta hänger kvar och den efterträdare som skulle in sällan får det utrymme som den förväntat sig.

Som efterträdare behöver man vara medveten om detta och ge den äldre generationen bekräftelse på det den gjort genom åren, visa respekt och ödmjukhet för vad denne skapat och uppmuntran i vad den gjort.

Den äldre generationen är också en auktoritet, vilket denne sällan inser. Agerandet i skiftet och även efteråt får stora konsekvenser i hierarkin i verksamheten vilket påverkar styrningen och atmosfären i företaget, ofta utan att den äldre generationen själva inser det.

Här finns en komplexitet som ofta skapar utmaningar i ägarskiftesprocessen som kan sluta på en rad olika sätt, det kan bli konflikter mellan den nya och gamla ägaren, abrupta avslut, dåligt planerade försäljningar, nedläggningar, dumpade försäljningsvärden och konkurser.

Börja planera ägarskiftet 10–15 år innan

Det är inte ovanligt att den äldre generationens oro att släppa taget om det operativa i företaget gör att växlingen mellan generationerna sker så sent att företaget börjar tappa lönsamhet och kan bli svårsålt. Då förlorar den äldre företagaren delar av värdet i sitt livsverk.

Jag kommer själv från mätteknikbranschen där jag jobbade i vårt familjeföretag i 27 år. Som så ofta var generationsskiftet ett känsligt och tabubelagt ämne som man inte talade igenom på djupet.

Revisorer har i allmänhet ett sifferfokuserat synsätt och kan inte alltid familje- eller ägarskiftesdynamiken. I mitt eget skifte förstärkte revisorns felriktade insatser konflikten. Effekten blev till slut att jag valde att kliva av efter många års slitningar.

Växlingen mellan äldre och yngre generation är mycket utmanande. Många äldre företagare upplever att de tappar sin identitet när de släpper bolaget.

Nyckelfrågan är vad man som äldre finner meningsfullt i stället. Varje ledare som passerar 50-årsstrecket skulle behöva få personlig information om hur viktigt det är att nu börja planera framåt. De företagare som börjar denna planering tidigt går också ofta genom skiftet väl, får bättre betalt för sin verksamhet och kan gå vidare.

I dag när jag är ute och medlar eller föreläser runt dessa växlingar ligger de stora utmaningarna inte i tekniska detaljer som ekonomi och juridik, utan vad man som äldre företagare ska göra sedan.

Skiftets största utmaningar är hur den äldre företagaren ska släpa taget. Hur den yngre ska få stöd och självförtroende framåt och hur generationerna i skiftesprocessen ska samspela mellan varandra under växlingen. Lyckas man i det får man i allmänhet både en bättre lönsamhet, harmoniska relationer, möjligheter för en fin framtida tillväxt, man räddar jobben och kan skapa nya arbetstillfällen.

Företagen behöver omgående stöd i form av:

  • Skriftlig information, film och föreläsningar till samtliga ägare som passerar 50 års ålder om komplexiteten i ägarskiftesprocessen.
  • Äldre generationen behöver fundera 10–15 år innan skiftet vad man ska göra sedan.
  • Vägledning i hur man hittar lämpliga efterträdare i ägande och ledarskap.
  • Extern hjälp för att objektivt stötta båda generationerna i skiftesprocessen.
  • Mentorstöd till den yngre generationen för att stärka denne i sin nya roll.

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf

Läs krönikan hos Ny Teknik