Businessman,Holding,In,Hands,With,Global,Connection,Concept.,Energy,Saving

Förslag om nytt regelverk för bolags rörlighet

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ett nytt regelverk för aktiebolag. Syftet är att öka möjligheterna till sammanslagningar och delningar över nationsgränserna, samtidigt som myndighetskontrollen skärps. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

I lagråds­remissen föreslås att reglerna om aktie­bolags möjlig­het att genom­föra gräns­över­skridande samman­slagningar, så kallade fusioner, ska utvecklas. Det införs också möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och ombild­ning av aktie­bolag.

Samtidigt skärps myndighetskontrollen för att motverka att de gränsöverskridande förfarandena används för exempelvis brottsliga eller otillbörliga ändamål. Bolagsverket får en central roll.

Enligt förslaget ska bland annat att aktie­ägare som röstar mot en gräns­över­skridande samman­slutning få rätt att lösa in sina aktier, mot en ersätt­ning som bolaget erbjuder. Även arbets­tagarnas rätt till information och med­verkan i samband med ett gräns­över­skridande förfarande stärks.

Flera av förslagen i lagråds­remissen gäller även för ekono­miska föreningar och för finansi­ella företag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk