Display,Of,Stock,Market,Quotes

Förslag om nytt regelverk för aktiebolag inom EU

Regeringen föreslår lagändringar för att öka möjligheter för bolag att bland annat genomföra sammanslagningar och delningar över nationsgränserna. Samtidigt skärps myndighetskontrollen.

EU:s medlemsländer har beslutat om ett övergripande regelverk om bolags rörlighet över nationsgränserna inom unionen. Det gäller framför allt när aktiebolag kan ombildas, fusioneras eller delas över nationsgränserna. För att kunna genomföra EU-reglerna i Sverige föreslår därför regeringen ett antal förändringar i den nationella lagstiftningen.

I propositionen föreslås att reglerna om aktiebolags möjlighet att genomföra gränsöverskridande sammanslagningar, så kallade fusioner, ska utvecklas. Det införs också möjligheter till gränsöverskridande delning och ombildning av aktiebolag.

Samtidigt skärps myndighetskontrollen och Bolagsverket föreslås få en central roll för att motverka att de gränsöverskridande förfarandena används för till exempel brottsliga eller otillbörliga ändamål.

Ytterligare ett av förslagen i propositionen är att aktieägare som röstar mot en gränsöverskridande sammanslutning ska få rätt att lösa in sina aktier, mot en ersättning som bolaget erbjuder. Även arbetstagarnas rätt till information och medverkan i samband med ett gränsöverskridande förfarande stärks.

Flera av förslagen i propositionen gäller även för ekonomiska föreningar och finansiella företag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk