Förslag om nya regler för tidsbegränsade anställningar

Regeringen har nu utformat en proposition med förslag om ”skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar”.

Ny konverteringsregel
Lagen om anställningsskydd innehåller för närvarande två s.k. konverteringsregler.

Om en arbetstagare har varit anställd som vikarie hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år (kvalifikationstid) under en femårsperiod (referensperiod), omvandlas (konverteras) den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. Om en arbetstagare har varit anställd i en allmän visstidsanställning (AVA) i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, konverteras också anställningsavtalet från en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning.

Förslaget till ny lagstiftning innebär att en tredje konverteringsregel införs i lagen. Den nya regeln medför att, utöver vad som gäller idag, en allmän visstidsanställning konverteras till en tillsvidareanställning, om arbetstagaren har varit AVA-anställd i sammanlagt mer än två år och dessa anställningar ingår i en kedja av tidsbegränsade anställningar (vikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning).

Den tredje konverteringsregeln saknar alltså referensperiod. Däremot ska kvalifikationstiden (mer än 2 år av AVA-anställning) ingå i en kedja av tidsbegränsade anställningar. För att en kedja ska föreligga krävs att mellanrummet mellan anställningarna inte vid något tillfälle överstiger sex månader. Det är viktigt att notera att endast AVA-tid räknas som kvalifikationstid, men att AVA-, vikariats- och säsongsanställning räknas vid fastställande av ”kedja”.

Konverteringsreglerna gäller inte den som fyllt 67 år
I propositionen föreslås en ny regel som innebär att, om en tidsbegränsat anställd arbetstagare har fyllt 67 år, konverteringsreglerna inte gäller för honom eller henne. Samtidigt behålls i lagen regeln om att 67 år är en egen tidsbegränsningsgrund.

Ny informationsregel
En ny regel i anställningsskyddslagen ska ge den tidsbegränsat anställde rätt att, på begäran, få information av arbetsgivaren om vilka tidsbegränsade anställningar som han eller hon har haft. Informationen ska omfatta anställningsform, tillträdesdag och slutdag.

De nya reglerna är dispositiva
Reglerna för tidsbegränsade anställningar är dispositiva. Genom kollektivavtal kan alltså andra (än lagens) regler för tidsbegränsade anställningar och konvertering av sådana till tillsvidareanställningar formuleras. Det ska dock markeras att även sådana kollektivavtal måste beakta EU:s visstidsdirektiv.

Ikraftträdande
De nya reglerna i lagen om anställningsskydd föreslås gälla från och med den 1 maj 2016. För avtal om tidsbegränsad anställning, som har träffats före den 1 maj 2016, gäller dock den tidigare lagstiftningen. Detta innebär att den som är AVA-anställd den 1 maj 2016 inte konverteras enligt den nya konverteringsregeln. Däremot föreslås att, om en AVA-anställning avtalas efter ikraftträdandet, den nya regeln ska gälla på så sätt att allmän visstids-, vikariats- och säsongsanställningar som ingåtts dessförinnan ska räknas vid fastställande av om en ”kedja” föreligger. Om således en arbetstagare erhåller en AVA-anställning den 1 maj 2016 och den ingår i en kedja av tidsbegränsade anställningar (AVA-, vikariats- eller säsongsanställning) med en sammanlagd AVA-anställningstid om mer än 2 år, konverteras därmed anställningen till en tillsvidareanställning.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk