Branschföreningar

Förslag om korttidsarbete och nya kontroller på remiss

Förslaget till nya regler för stöd vid korttidsarbete är ute på remiss. Det innehåller fortsatt möjlighet för korttidspermittering, i upp till sju månader, och förlängt stöd på förstärkt nivå. Dessutom föreslås nya krav för att förebygga missbruk och en förtydligad reglering av företagens vinstutdelningar.

Korttidspermittering beviljas enligt dagens regler som längst för nio månader i följd. Den tidsgränsen och karenstiden tas tillfälligt bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Det innebär i praktiken att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Dessutom kommer företag som använt stödet tidigare under pandemin, men kunnat avsluta korttidsarbetet under en tid, kunna gå in i systemet igen från den 1 december 2020.

Fortsatt förstärkt stöd

Stödet för korttidsarbete kommer att vara förstärkt fram till den 30 juni 2021. För december i år gäller subventionsgraden 75 procent, enligt de regler som gäller för 2020. Stödet kommer att fortsätta vara 75 procent under januari, februari och mars. De sista tre månaderna (april, maj och juni) blir subventionsgraden 50 procent.

Utvidgningarna av stöd under uppsägningstid och till familjemedlemmar förlängs till och med den 30 juni 2021. Dessutom föreslås en permanent utvidgning för verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel. Förslaget innehåller inga förändringar av vilka företag och verksamheter som omfattas.

Nytt krav på revisorsintyg

För att förhindra missbruk av stödet föreslås att arbetsgivare som har en lönesumma som överstiger 400 000 kronor tillsammans med ansökan om godkännande ska lämna ett yttrande från en revisor. Enligt förslaget införs en möjlighet att få upp till 10 000 kronor i stöd för att täcka kostnader för intyget.

Tydligare regler avseende vinstutdelningar

Arbetsgivare som beslutar om eller verkställer vinstutdelning från två månader före stödperioden till sex månader efter den har enligt förslaget inte rätt till stöd. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.

Tillväxtverket förtydligar att verket, fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft, kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Detsamma gäller för gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen, gäller vad som anges om värdeöverföringar även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen.

Det finns enligt förslaget inget hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § 1 st 4 punkten aktiebolagslagen. Berörda företag kan därför lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.

Finansdepartementets promemoria med förslag till de nya reglerna skickas på remiss till den 11 december, därefter granskas det av lagrådet och beslutas av riksdagen. Förslagen föreslås träda i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas retroaktivt från 1 december 2020.

 

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk