Företagens viktigaste frågor

I oktober deltog Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström som rådgivare i en referensgrupp för Smart industri sammankallad av Tillväxtverket. Diskussionerna under eftermiddagen rörde vilka behov som industrin har idag och vad finns det för svårigheter och utmaningar framåt. Sanna hade med sig en rad frågeställningar och önskemål från Sinfs medlemsföretag.

Företagarna bekymrar sig mycket över svårigheterna att få tag i rätt kompetens. De vittnar om ständiga bekymmer med att hitta nya medarbetare, någon som kan ta över bolaget när man vill trappa ner, samt hur man moderniserar och automatiserar inom varje enskild industri.

Det finns idag ett stort intresse för att hjälpa industrin, men de insatser som finns är ofta dåligt koordinerade med varandra och har även svårt att nå ut till företagen. Informationen om var detta stöd finns är bristfällig och företagen blir i stor mån beroende av lokala nätverk och stödformer.

Under dagen presenterades även en kartläggning av stödsystemet för tillverkande företag i Sverige, utförd av Ramboll på uppdrag av Tillväxtverket. Genomförda intervjuer pekar på att det råder brist på stöd för företag som vill tillverka produkter i Sverige. Tillverkningen i Sverige har särskilt stora utmaningar när det gäller att få stöd i att analysera produktionskostnader och hitta finansiering.

Oroligheterna kring kompetensbristen har mer än fördubblats mellan 2014 och 2017, från 22 procent till 52 procent. Det pågår en stor mängd offentligt finansierade insatser hos ett flertal aktörer riktade mot företag som vill tillverka produkter. Regeringens strategi för Smart industri bedöms vara en viktig grund för detta. Utöver detta finns privata mäklartjänster i form av exempelvis mässor för att identifiera samarbetspartners. Idag finns dock ingen nationell samordning som kopplar ihop företag med relevant stöd.

Sanna var noga med att lyfta hur viktigt det är att vi skiljer på företagens storlek. Det är stor skillnad på stora och mindre bolag när det gäller hur dessa ser på framtiden. En annan viktig fråga under dagen var hur den hjälp som finns idag ska komma ut till de som behöver den. Tillverkande företag behöver redan från start fundera på intäkter från tjänster som kopplas till själva produkten. Att erbjuda avancerade tjänster kräver ett annat tankesätt än vad många tillverkande företag är vana vid.

Sedan lågkonjunkturen 2008 har företagen koncentrerat sig på produktion i närliggande regioner i högre grad än tidigare. Trenden att företag i större utsträckning väljer lokala och inhemska underleverantörer kan bero på att kostnaderna för importen av insatsvaror har ökat. Det kan även ses som ett resultat av man numera måste kunna anpassa sig snabbt till förändrade kundbehov.

Sinf driver arbetet vidare och har en fortsatt dialog med Tillväxtverket för att skapa en förståelse för de mindre bolagens behov. Sinf jobbar kontinuerligt med att minska regelbördan för företagare genom att sitta med i Näringslivets Regelnämnd och även i Näringslivets Skattedelegation, och har som mål att minska belastningen på SME-bolag.

Smart industri och Tillväxtverkets uppdrag

  • Regeringen lanserade under 2016 en strategi för Smart industri med syfte att stärka industriföretagens omställningsförmåga och konkurrenskraft.
  • Som ett led i strategins genomförande har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige.
  • En viktig utgångspunkt för uppdraget är att entreprenörer eller företag som har produktidéer eller prototyper ska kunna matchas mot befintlig tillverkningskapacitet över hela landet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk