Energy,Crisis,Concept,Power,Shortage,And,Increased,Energy,Consumption.,Image

Budgetsatsningar ska bemöta energikrisen

Regeringen konstaterar att Sverige befinner sig i en energikris och att det krävs en ökad elproduktion för att klara elektrifieringen. Därför föreslås flera budgetsatsningar för att stärka energiförsörjningen på kort och lång sikt.

Regeringens satsning består av fem delar, varav en är ett riktat stöd till elintensiva företag som bereds i Regeringskansliet. Regeringen avsätter 2,4 miljarder kronor för 2023 för ett elstöd till elintensiva företag.

Anledningen är att svenska företag som använder mycket el i sina processer får ökade elkostnader som är svåra att ta ut i ett högre pris till kund. Om företagen drabbas allt för negativt riskerar det att leda till spridningseffekter i svensk ekonomi samtidigt som Sverige riskerar att förlora viktig industri till utomeuropeiska länder. Statens energimyndighet kommer handlägga stödet.

De övriga satsningarna är

  • Energieffektivisering av småhus. Stödet är ett investeringsbidrag till konverteringsåtgärder från direktverkande el eller gas som uppvärmningssystem till andra system som leder till minskad energianvändning och minskat effektbehov.
  • Satsning på kärnkraftsforskning. Ny planerbar elproduktion ska i första hand ske genom att möjliggöra ny kärnkraft. Regeringen föreslår en satsning på 50 miljoner under 2023 och 100 miljoner under 2024 och 2025 för forskning och innovation om kärnkraft, inklusive forskning inom strålsäkerhetsområdet.
  • Effektivisering av tillståndsprocesser. Anslaget till Energimarknadsinspektionen ökas med 25 miljoner kronor under 2023 så att myndigheten kan fortsätta effektiviseringsarbetet med handläggning av nätkoncessioner och motverka att flaskhalsar uppstår i tillståndsprocessen.
  • Satsning på el- och drivmedelsberedskapen. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget förstärks insatserna under 2023 med 75 miljoner kronor till Svenska kraftnät för elberedskapsåtgärder och 15 miljoner kronor till Energimyndigheten för åtgärder för att öka robustheten i drivmedelsförsörjningen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk