Vintage,Entrance,To,The,Arbetsdomstolen,In,Stockholm.,05.11.2015

Arbetsdomstolen: Delägare inte anställd

Arbetstagaren som sades upp på grund av personliga skäl ägde hälften av bolagets aktier och hade firmateckningsrätt samt var styrelsesuppleant. Resterande aktier ägdes av bolagets vd, som också var ensam ledamot i styrelsen. Arbetsdomstolen slog fast att den uppsagda arbetstagaren omfattades av undantaget för arbetstagare med en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Därmed blev inte uppsägningen ogiltigförklarad och det blev inget skadestånd till arbetstagaren.

Arbetstagaren stämde arbetsgivaren och yrkade att uppsägningen skulle förklaras ogiltig samt att bolaget skulle betala ekonomiskt och allmänt skadestånd. Bolaget bestred talan. Arbetsdomstolen hade att ta ställning till om arbetstagaren omfattades av anställningsskyddslagens så kallade företagsledarundantag och om anställningen därmed skulle undantas från lagens tillämpningsområde. 

Företagsledarundantaget i anställningsskyddslagen omfattar inte arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och en förutsättning är att arbetstagaren har företagsledande funktioner samt löneförmåner och andra anställningsvillkor som vanligtvis tillkommer företagsledare. Vid en helhetsbedömning är det avgörande hur företagsledningen organiserats och utövats i praktiken. Prövningen av måste göras utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagaren ägde hälften av bolagets aktier, sedan år 2018, och att arbetstagaren sedan år 2013 haft rätt att teckna bolagets firma. Arbetstagaren hade deltagit i möten avseende bolagets drift och ledning tillsammans med den andra delägaren i bolaget samt undertecknat bland annat kund- och anställningsavtal. 

Bolaget hade cirka 45 anställda, även om både praxis och förarbeten talade för att det inte kunde finnas mer än en person med företagsledande ställning i bolag av aktuell storlek uteslöt inte domstolen att bolagets storlek i sig medför att två personer kan anses undantagna från anställningsskyddslagen. Två hälftenägare har nämligen i motsägande praxis ansetts ha företagsledande ställning framhåller Arbetsdomstolen. 

Arbetstagaren har genom sitt stora aktieinnehav haft möjlighet till väsentligt inflytande över bolagets styrning och kunnat utöva samma inflytande som den andra delägaren. Det talade starkt för att företagsledarundantaget var tillämpligt. Dessutom har båda delägarna varit firmatecknare, haft lika hög lön och i stora drag jämförbara förmåner samt att skötseln av bolaget delats upp mellan delägarna. Sammantaget ansågs att företagsledningen organiserats och utövats så att arbetstagaren och den andra delägaren haft väsentligt inflytande över verksamheten. Mot bakgrund av arbetstagarens inflytande tillmättes inte någon större vikt vid att den andra delägaren utåt agerat som vd. 

Arbetsdomstolen bedömde alltså att den uppsagda arbetstagaren omfattades av undantaget för arbetstagare med en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Yrkandet om ogiltigförklaring och skadestånd avslogs. 

Arbetsdomstolen bekräftar alltså huvudregeln om att det i mindre företag är endast en person som har företagsledande ställning och inte skyddas av lagen om anställningsskydd. Men i det fall delägarna har stora aktieinnehav och utövar väsentligt inflytande över bolagets verksamhet gäller inte huvudregeln. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk