Aktuella arbetsmiljörättsliga domar

Kemiska risker inte åtgärdade
Arbetsmiljöverket krävde att Företag A skulle betala vite om 15 000 kronor därför att en del av verkets krav på åtgärder för att undanröja brister i arbetsmiljön inte hade genomförts. Vid en inspektion den 18 november 2015 krävdes åtgärder på 14 punkter mot ett vite av 100 000 kronor.

Vid ett uppföljningsbesök den 19 september fanns brister kvar på tre punkter. Bolaget saknade rutiner när det gäller hanterings- och skyddsinstruktioner för kemiska risker och hade inte bedömt om åtgärder behövs för att begränsa risken för ohälsa eller olycksfall i samband med de kemiska riskkällorna. Bolaget hade inte heller minimerat riskerna för exponering av vibrationer.

Förvaltningsrätten dömde ut det begärda vitet.
20 mars 2017, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 24562–16

Trucken skulle ha besiktigats
Arbetsmiljöverket krävde att Företag B skulle betala 45 000 kronor i sanktionsavgift. Företaget hade använt en kombination av truck och arbetskorg till personlyft utan att den besiktigats. Företaget protesterade mot sanktionsavgiften. Företaget ansåg att man efter påpekandet snabbt besiktigade arbetskorgen. Med hänsyn till att felet åtgärdades snabbt och att trucken användes sällan ansåg företaget att sanktionsavgiften var för hög.

Förvaltningsrätten ifrågasatte inte Arbetsmiljöverkets bedömning och dömde ut den begärda sanktionsavgiften.

Företaget överklagade domen, men kammarrätten gav inte prövningstillstånd.
11 april 2017, Kammarrätten i Jönköping, mål 374–17

Arbetstagare använde inte beordrad skyddsutrustning
Arbetsmiljöverket krävde att Företag C skulle betala sanktionsavgift på 46 400 kronor för avsaknad av fallskydd vid takarbete. Bolaget invände att i arbetsmiljöplanen som fanns tillgänglig på arbetsplatsen framgick att arbetstagarna skulle använda livlinor och selar. De tre arbetstagarna hade tilldelats personlig skyddsutrustning och både muntligt och skriftligt instruerats att använda utrustningen vid arbetet. En av dem följde inte instruktionerna och detta kan arbetsgivaren svårligen lastas för, enligt bolaget.

Rätten finner att arbete utförts utan skyddsutrustning och bedömer att inte heller sanktionsavgiften ska sättas ned. Arbetsgivaren har långtgående ansvar för att arbetstagaren följer säkerhetsföreskrifter. Rätten anser därför inte att överträdelsen berott på omständigheter utanför firmans kontroll.

Förvaltningsrätten dömde ut den begärda avgiften.

Bolaget överklagade till kammarrätten, som inte gav prövningstillstånd.
18 april 2017, Kammarrätten i Sundsvall, mål 485–17

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk