5 tips om skiljeklausuler

I affärsrelationer är det mycket vanligt att avtalen innehåller så kallade skiljeklausuler. Ett skiljeförfarande innebär att en eventuell tvist inte prövas i ordinarie domstol utan istället avgörs av en skiljenämnd. Till skillnad från ordinarie domstolsförfarande betalar parterna själva kostnaden för skiljeförfarandet som ofta kan innebära betydande summa pengar. Du bör av det skälet vara uppmärksam innan du skriver på avtal som innehåller skiljeklausuler och försäkra dig om att ditt rättskydd även täcker skiljeförfaranden.

1. Lär dig innebörden
Det är viktigt att känna till vad ett skiljeförfarande innebär om du ingår avtal som innehåller sådana klausuler. Det finns flera fördelar med att driva en tvist i ett skiljeförfarande istället för vanlig domstolsprövning, men det finns också väsentliga nackdelar som är viktiga att känna till.

2. Sekretess
En av fördelarna med ett skiljeförfarande är att handlingarna inte blir offentliga. I ett ordinarie domstolsförfarande blir alla handlingar offentliga varför känsliga uppgifter så som priser etcetera blir tillgängliga för allmänheten.

3. Ingen möjlighet att överklaga och ett solidariskt betalningsansvar
Det är viktigt att känna till att en skiljedom inte kan överklagas till ny instans som vid ordinarie domar. Parterna är också solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att även om du vinner målet kan du själv få bära kostnaderna om motparten saknar betalningsförmåga.

4. Sätt upp beloppsgränser
Att driva en skiljeprocess kan bli mycket kostsamt. Om tvisten inte avser större summor finns det en risk att kostnaden för processen inte står i proportion till tvistens värde. Det kan därför vara bra att avtala om att det tvistade beloppet ska avgöra tvistelösningsförfarande.

5. Avtal gäller, men undantag finns
Huvudregeln är att avtal gäller. Om en part i ett avtalsförhållande har en uppenbart underlägsen ställning i förhållande till motparten kan skiljeklausulen under vissa omständigheter vara utan verkan. Kravet är mycket högt ställt och det krävs att invändning om oskälighet uppkommer innan frågan prövas genom ett skiljeförfarande.

Ett skiljeförfarande innebär att en eventuell tvist inte prövas i allmän domstol utan istället avgörs av en skiljenämnd som enda instans. Ett skiljeförfarande kan inte överklagas!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk