5 tips om juridik i marknadsföring

Att välja rätt sätt att kommunicera med marknaden kan vara en avgörande framgångsfaktor när en ny produkt lanseras. Tänk på att det är lika viktigt att inte kliva över de juridiska gränser som gäller för marknadsföring. Det här bör du ta hänsyn till när du marknadsför ditt företag.

1. Marknadsföring enligt god marknadsföringssed
Marknadsföringsåtgärder får inte utformas på så sätt att det goda renommé som är förknippat med ett annat företags kännetecken eller ensamrätt utnyttjas på otillbörligt sätt. Du får helt enkelt inte dra nytta av konkurrenternas eller andra aktörers goodwill.

2. Får du ”kopiera” eller ”inspireras” av andras reklam?
Efterbildning av reklam och användning av andras kännetecken i reklam är inte tillåtet. Ett företag får likaså inte göra felaktiga jämförelser eller på annat sätt misskreditera andra aktörer.

3. Är all form av marknadsföring otillbörlig?
För att marknadsföring ska vara otillbörlig krävs det att den märkbart påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

4. Marknadsföringsåtgärder som är förbjudna
Vilseledande om egna eller andra näringsidkares varumärken, varunamn, kännetecken eller andra rättigheter.
Om du använder efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter.
Vilseledandeformer av jämförande reklam.

5. Vad händer om du bryter mot marknadsföringslagen?
Domstolen kan förbjuda marknadsföringsåtgärderna, under vissa förutsättningar vid vite. Bryter du mot något av de ovanstående konkreta förbuden kan du dessutom dömas att betala ersättning till drabbad motpart.

Se till att du har god kännedom om marknadsföringslagen, att kliva över de juridiska gränserna kan kosta dig dyra pengar och försämra ditt eget varumärke!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk