5 tips när någon säger upp sig

Vanligaste sättet att avsluta en anställning är naturligtvis att en arbetstagare på eget begäran säger upp sig. Normalt sett har arbetstagaren rätt att säga upp sig när den vill, undantag kan föreligga om anställningen är tidsbegränsad och inget villkor om att säga upp avtalet i förtid finns reglerat.

1. En månads uppsägningstid

En arbetstagare som säger upp sig på egen begäran har en månads uppsägningstid om inget annat avtalats i kollektivavtalet. Om arbetstagaren inte fullföljer sin uppsägningstid kan arbetsgivaren ha rätt till skadestånd.

2. Ingen rätt till återanställning

Arbetstagare som säger upp sig själva har inte rätt till återanställning. I vissa fall kan undantag råda om arbetstagaren sagt upp sig i affekt. Det har alltså varit uppenbart för arbetsgivaren och att arbetstagaren inom rimlig tid, det vill säga har fått sova på saken, återkommer och menar att den inte hade för avsikt att avsluta sin anställning.

3. Total anställningstid

Som anställningstid räknas den totala anställningstiden som arbetstagaren varit verksam inom företaget. Det här gäller även om denne sagt upp sig och senare fått en ny anställning.

4. Semesterersättning

När en arbetstagare slutar på sin arbetsplats har denne rätt att inom en månad efter sista arbetsdagen få ut sin innestående semesterersättning.

5. Karantän

I vissa fall finns det en konkurrensklausul i anställningsavtalet som kan innebära att arbetstagare inom en viss angiven tid inte får ta anställning på ett konkurrerande bolag. Skulle arbetstagaren bryta mot denna regel kan arbetstagaren blir skadeståndsskyldig gentemot sin tidigare arbetsgivare.

En arbetstagare har en månads uppsägningstid om inget annat avtalats i kollektivavtalet!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk