5 tankar om generationsskifte inom familjen

Innan du genomför ett generationsskifte är det viktigt att du har en plan hur generationsskiftet ska genomföras. En central del i denna plan är att lösa företagarens egen framtida roll – en process som i praktiken kan visa sig svår att fatta beslut om. Det är därför viktigt att planera överlåtelsen, tillsammans med familjen, i god tid före själva överlåtandet.

Företaget kan överlåtas i form av aktierna i ett aktiebolag, andelarna i ett handelsbolag eller att inkråmet, det vill säga innehållet i företaget i form av tillgångar och skulder, överlåts.

Den som tar över företaget genom att överta aktierna får också med sig ansvaret för tidigare åtaganden till exempel garantiåtaganden, avtal, personal etcetera. Så är fallet även för den som övertar andelar i handelsbolag. För den som tar över inkråmet kan andra regler gälla. En överlåtelse kan vara planerad genom köp, gåva, förtids arv eller komma överraskande, till exempel på grund av ett dödsfall.

1. När ska generationsskiftet ske?

Det är vanligt att generationsskiften inom familjer sker för sent, det vill säga när kommande generation har börjat tappa intresse för verksamheten. Resonera igenom när generationsskiftet ska ske baserat på när nuvarande ägare vill lämna och när nästa generation vill ta över. Lägg en tidplan med en överlämningspunkt som passar båda parter, inte minst verksamheten.

2. Vem vill ta över?

I många ägarledda företag har den befintliga generationen en uppfattning om vem i nästa generation som bör ta över. Det behöver inte vara den bästa lösningen. Diskutera i tid vad nästa generation vill. Vill inte någon ta över, planera en försäljning i tid.

3. Vem är lämplig att ta över?

Fallenhet och intresse är bra egenskaper för framgång i olika roller, men det behöver inte innebära att en ägare alltid ska vara operativ ledare av företaget. Kanske ska ägandet finnas kvar i familjen, men den dagliga verksamheten ledas av någon annan.

4. Själva överväxlingen

Ingen ledare är den andra lik. Att leva upp till att vara sin förälders kopia är svårt och sällan lyckat. Kom överens innan överväxlingen om hur det ska ske. Ibland blir processen enklare om den nya ledaren har externt stöd, till exempel av en styrelseledamot eller mentor.

5. Hur blir det med ekonomin?

Ta hjälp av professionella rådgivare (ekonomi och skatter) för att optimera upplägget. I det fall syskon inte vill ta över bör eventuella kompensationslösningar vara väl genomarbetade.

Börja generationsskiftes-diskussionerna i tid, helst 3-5 år innan det är tänkt att genomföras. Det tar alltid längre tid än du tror! Sinf kan hjälpa dig.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk