Hand,Of,Client,Show,A,Feedback,With,Bad,Smile,Face

Svenska företag ger upphandlingsklimatet uselt betyg

Drygt en fjärdedel av de svenska företagen anser upphandlingsklimatet dåligt eller mycket dåligt. Det är så illa att många avstår från att lämna anbud skriver KvalitetsMagasinet, som tagit del av Anbudsbarometern 2021. Det är bara drygt 21 procent av de svarande i årets anbudsbarometer som anser att upphandlingsklimatet i Sverige är sunt eller mycket sunt. Hela 34,1 procent tycker att det är dåligt och 7 procent att det är mycket dåligt.

Av undersökningen framgår också att knappt 85 procent av de tillfrågade någon gång avstått från att lämna anbud, den siffran är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Det som fick dem att avstå är stort fokus på låga priser, krav som upplevs irrelevanta och omöjliga att uppnå samt att chanserna att vinna upplevs som alltför små.

-Jag möter allt för ofta företag som känner orimlighet kring kraven i en upphandling och som får väldiga svårigheter att uppfylla dem, säger Jennie Nilsson, bolagsjurist på Svensk Industriförening Sinf. I det fall en leverantör upplever kraven orimliga eller oväsentliga måste upphandlaren kunna motivera varför kraven finns. Här ser vi stora brister i kommunikationen mellan upphandlaren och den leverantören som vill delta i upphandlingarna, och som inte får kommunicerat till sig varför kraven ens finns med.

-Det är upphandlarens skyldighet att vara transparent i upphandlingen och göra proportionerliga bedömningar som kan förklaras. Jag är övertygad om att det många gånger råder stor okunskap och oförståelse hos upphandlare i offentlig sektor vilket gör att många företag inte tycker att det är värt att försöka, men för företagen ser det ut som att upphandlare redan bestämt sig för vilket företag som ska vinna upphandlingen. Företagare tappar förståeligt förtroendet för den upphandlade myndigheten eller kommunen och det behöver den offentliga sektorn ta på stort allvar. Det här drabbar främst mindre företag och sektorn har en skyldighet att stötta SME-företag i sina möjligheter att delta i upphandlingarna, avsluta Jennie Nilsson.

För mycket fokus på låg pris

Hela 39 procent av de svarande tycker att det har blivit svårare att lämna anbud. Det är mycket fokus på lägsta pris i förhållande till kvalitet. Dessutom upplevs kravställningarna krångligare.

Inte heller avtalsuppföljningen får särskild bra betyg, trots att den är viktig för att kontrollera att de ställda kraven följs. Endast 17 procent anser att de upphandlande enheterna är bra på avtalsuppföljning. Hela 20,7 procent ger betyget dåligt och 11,4 procent betyget mycket dåligt.

Den offentliga affären omsätter nästan 800 miljarder kronor varje år och cirka 18 000 upphandlingar annonseras årligen. Till detta kommer direktupphandlingar.

Riktade direktupphandlingar bara till vissa

En direktupphandling är möjlig vid en beloppsgräns under 600 000 kronor exklusive moms och är närmast en riktad förfrågan från en upphandlande enhet.

Så många som en fjärdedel av de svarande har aldrig bjudits in till en direktupphandling och majoriteten har deltagit i färre än tio direktupphandlingar det senaste året. Så få som 11 procent har deltagit i fler än tio direktupphandlingar.
– Det är viktigt att vi har hög kvalitet och helhetsleverans i upphandlingarna. Därför är det nödvändigt att upphandlande instanser har kunskap och ser de olika kvalitetsnivåerna som anbuden innehåller. Ofta är det de som är bäst på att formulera smarta avtalsskrivningar som vinner anbuden, något som i slutändan kan bli dyrt för upphandlaren. Det behöver skapas ett sunt upphandlingsklimat och underlätta för upphandlare och leverantörer i offentlig sektor. Baserat på rapportens utkomst finns det all anledning att se över vad man kan göra bättre framåt, säger Sanna Arnfjorden Wadström VD på Svensk Industriförening Sinf. Det är viktigt att lyssna på företagen som eftersöker en ökad dialog inom området med en gemensam syn på kvalitet och pris samt en ökad transparens.

Den årliga undersökningen genomfördes av Mercell under maj 2021.

Titta gärna på Sinfs webbinarium Så skriver du ett vinnande anbud . Vi besvarar bland annat frågan om du kan kontakta myndigheter under pågående upphandling.

Sinf levererar rådgivning och stöd till små och medelstora företag inom tjänstesektorn och industrin. Bli medlem du också.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk